Didymosphaeria massarioides. A) Ascomata sett ovenfra (skalastrek = 100 μm), B) i tverrsnitt (skalastrek = 200 μm), C) Ascosporer (skalastrek = 10 μm), D) Hymenium med asci og sporer (skalastrek = 20 μm), E) Hamathecium (skalastrek = 10 μm), F) Konidier (skalastrek = 10 μm).

Tykksekksopper (Dothideomycetes) og Chaetothyriomycetidae er to grupper innenfor rekken sekksporesopper (Ascomycota). De fleste arter er verts-spesifikke på planter eller andre sopp.

Sekksporesopper (Ascomycota) er den største rekken innenfor soppriket, som med unntak av noen grupper, er dårlig kjent med hensyn på forekomst, taksonomi, utbredelse og økologi i Norge og ellers i verden. I dette prosjektet har man undersøkt to grupper av sekksporesopper: tykksekksopper (Dothideomycetes) og Chaetothyriomycetidae. Fokuset var sopparter på bark og ved, som ikke danner lav eller ikke er assosiert med lav. Innsamling foregikk primært på levende trær (bark og kvister) av alm, ask, eik, hassel, osp, furu og barlind. Flere av disse verts-artene er rødlistet og i tilbakegang, noe som medfører at verts-spesifikke sekksporesopper også kan være i tilbakegang. Innsamlingen ble foretatt ulike steder på Østlandet, Sørlandet, Sunnhordland, Møre og Romsdal og Finnmark.

I tillegg har man revidert norsk herbariemateriale av sekksporesopparter på bark og ved med hysterothecier, og andre utvalgte arter. DNA-strekkoding var en viktig del av prosjektet og i tillegg ble dyrking i renkultur brukt for identifikasjon av utvalgte arter. Prosjektet samarbeidet med ledende internasjonale eksperter, og en masterstudent fikk god innsikt i artsgruppen gjennom i skrive masteroppgave på dette posjektet. Det ble også avholdt en workhsop i Norheimsund i 2019, som var veldig nyttig for å utveksle kunnskap.

Det ble funnet over 90 nye arter for Norge, i tillegg til et titalls nye arter for vitenskapen. Ti arter som er funnet få ganger, og hovedsakelig i dette prosjektet, ble rødlistet for første gang i 2021, mye på grunn av data fra dette prosjektet. Prosjektet har også publisert en rekke vitenskapelige artikler.