Gaute Kjærstad i Gaula

Insekter er den dominerende dyregruppen i ferskvann. Effektiv og nøyaktig bestemmelse av insektarter er derfor viktig for miljøundersøkelser i og rundt slike økosystemer. Prosjektet har hatt som mål å etablere et DNA-strekkodebibliotek for majoriteten av alle vannlevende insektarter i Midt-Norge. DNA-strekkodene kan deretter bli et nyttig verktøy i fremtidig identifisering av disse artene.

Bruk av molekylære verktøy for identifisering av arter i miljøprøver vil trolig bli vanlig i fremtidige undersøkelser og overvåkning av ferskvann. For at disse verktøyene skal være effektive, er det nødvendig å utvikle en kvalitetssikret referansedatabase av identifiserte DNA-sekvenser (strekkoder). Prosjektet har jobbet med å bygge opp et bibliotek av DNA-strekkoder for de mest relevante vannlevende insektgruppene og gjøre dette tilgjengelig for masseidentifisering (Next generation sequencing).

Materiale fra en rekke ulike habitater og organismegrupper har blitt bearbeidet, spesielt fra regioner og grupper som per i dag er dårlig representert i offentlige databaser. Prosjektet har fokusert på øyenstikkere, døgnfluer, steinfluer, vårfluer og tovinger. Materiale har blitt samlet inn fra Jonsvatnet, Selbusjøen, Nidelva, Gaula og en dam i Ringve botaniske hage.

Innenfor de nevnte artsgruppene har prosjektet samlet inn et stort antall individer og laget DNA-strekkoder av en lang rekke arter som ikke hadde blitt DNA-strekkodet tidligere. Det ble funnet flere arter som var nye for Norge, og noen som kanskje er nye for vitenskapen. Dette gjaldt spesielt hos tovingene, og flere nye arter fjærmygg har blitt oppdaget. Gjennom samarbeid med utenlandsk eskpertise har den taksonomiske kunnskapen om sviknott økt i det norske fagmiljøet. Prosjektet har også bidratt med materiale til artsprosjektene om sørgemygg.

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, håving, vann-nett

Publikasjoner

Lin X, Stur E & Ekrem T (2015). Exploring Genetic Divergence in a Species-Rich Insect Genus Using 2790 DNA Barcodes. PLoS ONE 10(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138993