Mange vannlevende insekter og edderkoppdyr er viktige indikatorer for miljøendringer. Artsrike grupper som vannmidd, fjærmygg og sviknott er potensielt gode indikatorer i overvåking av vannkvalitet, men de blir sjelden brukt på grunn av manglende taksonomisk kunnskap og ressurskrevende identifisering. Vi vet derfor fortsatt lite om disse artsgruppenes utbredelse og mangfold i mange deler av Norge.

Vannmidd i ordenen Trombidiformes, fjærmygg og sviknott (Diptera: Chironomidae og Ceratopogonidae) er alle artsrike grupper som ofte lever i de samme naturtypene. Mange av artene har en interessant biologi og kan påvirke hverandres levesett. For eksempel er vannmiddlarver parasittiske på akvatiske insekter, deriblant fjærmygg og sviknott.

Vannmidd er en dårlig kjent gruppe i Norge. Det er også taksonomien og økologien til sviknott, og utbredelsen og økologien til fjærmygg. Nylige publikasjoner og observasjoner av både fjærmygg og sviknott tyder på at det finnes flere arter i disse familiene i Norge enn det vi kjenner til i dag, inkludert nye arter for vitenskapen.

I Water M&M ønsker man å oppdatere kunnskapen om norske vannmidd, fjærmygg og sviknott gjennom målrettet innsamling i Sør-Norge. Prosjektet vil DNA strekkode alle innsamlede arter, ha et nært samarbeid med pågående overvåknings- og forskningsprosjekter, sørge for kunnskapsoverføring fra erfarne internasjonale eksperter, og drive målrettet formidling mot skole og allmenhet. På denne måten vil prosjektet bidra til økt presisjon i fremtidig bruk av DNA-metastrekkoding til overvåkning av vann og vassdrag, og til økt kunnskap om midd og mygg i Norge.

Resultater

Mange vannlevende insekter og edderkoppdyr er viktige indikatorer for miljøendringer. Spesielt artsrike grupper som vannmidd, fjærmygg og sviknott har stort potensiale for biomonitoring og analyse av vannkvalitet, men blir sjelden benyttet på grunn av manglende taksonomisk kunnskap og ressurskrevende identifisering. I Water M&M har vi oppdatert kunnskapen om norske vannmidd, fjærmygg og sviknott gjennom målrettet innsamling i Sør-Norge. Vi har DNA strekkodet ca. 95% av alle innsamlede arter. Feltarbeid i august 2019 ble utført på 16 lokaliteter i Telemark (nær Gautefall), 41 lokaliteter i Vest Agder, og 7 lokaliteter i Aust-Agder. Feltarbeid i juni 2020 ble utført på en lokalitet i Viken, fire i Telemark og 49 i Agder. Prosjektet har funnet 18 nye arter for vitenskapen og 111 nye for Norge! 47 midd, 50 sviknott og 33 fjærmygg.

Kart som viser en oversikt over hvor det har blitt utført feltarbeid i 2019 (rød) og 2020 (blå).

Publikasjoner

Tyukosova V (2021). Integrative taxonomy and species delimitation of water mites: the case of the Lebertia porosa (Acari, Parasitengona, Hydrachnidia) species complex (Master's thesis, NTNU).

Tyukosova V, Gerecke R, Stur E & Ekrem T (2022). Disentangling the identity of Lebertia porosa Thor, 1900 using integrative taxonomy (Acari: Hydrachnidia). European journal of taxonomy 836, 131-169.

Gerecke R, Kjærstad G, Ekrem T & Stur E (2022). A faunistic study of water mites (Hydrachnidia and Halacaridae) from southern Norway. Norwegian Journal of Entomology 69, 243-268.

Dominiak P & Stur E (2022). New findings and an overall assessment of Norwegian biting midges (Diptera, Ceratopogonidae). Norwegian Journal of Entomology 69, 82-190.