Prosjektleder Björn Nordén leter etter Requienella sp. på ask.

Kjernesopper er en artsrik gruppe av sekksporesopper som først og fremst er nedbrytere, men som også kan være parasitter på insekter og andre sopparter. Du finner kjernesopper overalt hvor det er tilgang på dødt plantemateriale, i en bakgård, park eller i skogen. Noen arter finnes på små kvister som nylig er dødd, mens andre lever i tilknytning til større rester av døde trær, som stammer og store greiner. 

Kjernesopper er sekksporesopper med små pæreformete fruktlegemer som vanligvis er mindre enn 1 mm. Mange har en mye større struktur som omslutter fruktlegemet. Gruppen omfatter klassen Sordariomycetes (kjernesopper), men også noen arter i klassen Dothideomycetes (tykksekksopper) og familien Chaetothyriomycetidae i klassen Eurotiomycetes (kulesekksopper). 

Målet med prosjektet har vært å kartlegge kjernesopper på en rekke ulike substrater i edeløvskog. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på arter på død bark og ved av alm, ask, lønn, lind, eik, hassel og bøk. I tillegg har også arter som vokser parasittisk på andre sopper vært undersøkt. Kartleggingen har i hovedsak foregått i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Rogaland og Akershus, men prosjektet har også fått tilgang til materiale fra Nord-Trøndelag, Oppland, Telemark og Østfold gjennom ARKO (Arealer for Rødlistearter -Kartlegging og Overvåking). 

Prosjektet har utarbeidet en sjekkliste for kjernesopper i Norge og revidert vitenskapelige samlinger ved universitetsherbariene i Oslo, Bergen og Tromsø. Kompetanseoverføring og nettverksbygging er ivaretatt gjennom å arrangere to samlinger, en for amatører i 2013 og en for profesjonelle mykologer fra Frankrike, Østerrike, Storbrittania, Danmark, Sverige og Norge i 2014. Det er registrert 86 nye arter for Norge og publisert en rekke artikler, med blant annet beskrivelser av tre nye arter for vitenskapen.  

 

Innsamlingsmetoder

Innsamling av stromata eller perithecier på deres substrat. Innsamling av substrater med mulig forekomst av artsgruppen, som deretter ble undersøkt i mikroskop.

Publikasjoner

Jordal JB, Nordén B & Gaarder G (2014). Caliciopsis calicioides, a corticolous ascomycete on Populus tremula new to Norway. Agarica 35:7-12.

Lechat C, Fournier J & Nordén B (2015). Stylonectria norvegica (Nectriaceae), a new species from Norway. Ascomycete.org, 7: 220-224.

Nordén B (2014). Annulohypoxylon minutellum and Obolarina dryophila (Xylariales), two stromatic pyrenomycetes on oak new to Norway. Agarica 35: 25-28.

Nordén B & Jordal JB (2014). Requienella seminuda, a corticolous ascomycete on Fraxinus excelsior new to Norway. Agarica 35:29-34.

Nordén B & Jordal JB (2015). A checklist of Norwegian Sordariomycetes. Agarica 36: 55-73.

Nordén B, Gardiennet A, Priou J-P & Döbbeler P (2015). Bryocentria hypothallina ( Hypocreales ) – a new species on Metzgeria furcata. Ascomycete.org 7:121-124.

Nordén B, Læssøe T, Jordal JB, Petersen JH, Voglmayr H og Jaklitsch W (2015). Forty pyrenomycetous fungi belonging to Class Sordariomycetes new to Norway. Agarica 36:43-54.

Petersen JH, Davey ML & Læssøe T (2014). Hirticlavula elegans, a new clavarioid fungus from Scandinavia. Karstenia 54:1-8.

Nordén B, Jäntti M, Jordal JB, Læssøe T, Voglmayr H & Jaklitsch W (2017). Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway. Agarica 38: 47-56.

Nordén B, Jäntti M, & Jordal JB (2017). Three species of Sordariomycetes (Ascomycota: Pezizomycotina) new to Norway. Agarica 38: 57-60.