Kleidotoma subaptera (Walker, 1834). Ny art for Norge. Funnsted: Lista.

Glattvepser (Figitidae) er en forholdsvis liten vepsefamilie. De er parasitter på insekter som har fullstendig forvandling og som går igjennom både larve- og puppestadier i utviklingen fram til voksne individer.

Vepser (Hymenoptera) er en av de store artsrike gruppene med mange ukjente arter. Det forventes at det finnes nærmere 8000 arter av vepser i Norge, mens kun i overkant av 4300 er registrert så langt. Innen familien Glattvepser antar man at det finnes rundt 150 arter i Norge. I Sverige er det så langt  kartlagt 189 arter. Ser man på artsantallet i Europa, er man oppe i hele 425 arter. Av publiserte og upubliserte funn for Norge, var utgangspunktet for prosjektet at det så langt var påvist 89 arter i Norge.

Glattvepser er nært beslektet og har et svært likt utseende med gallvepser (Cynipidae). Men i stedet for å leve av plantesubstrat i galler slik som gallvepser gjør, så lever glattvepser som parasitter på holometabole insekter hvorav de fleste lever i forskjellige larver av fluer (Diptera). De kan også leve som parasitter i bladlus, men da gjerne som hyperparasitter (parasitt på parasitt) i allerede parasitterte  bladlus.

For å fange arter av glattveps er felletyper som malaisetelt og gule fat effektive innsamlingsmetoder. På vår og høst har det vist seg å være svært effektivt med slaghåving og sålding.

Prosjektet vill øke kunnskapen om denne artsgruppen gjennom kartlegging og sammenstilling av data om glattvepser i Norge. Nytt materiale ble samlet inn fra Magnor, Aurskog, Horten, Kristiansand, Birkenes og Midtre Gauldal kommune. I tillegg har glattvepser blitt identifisert gjennom materiale tidligere samlet inn gjennom Artsprosjektet (fra kartleggingsprosjektene: INVENT-ART, ACUNOR og PyroBug). Samarbeid med utenlandske taksonomer har vært verdifullt og gitt større innsikt i taksonomien for denne artsgruppen i Norge.

Prosjektgruppen har hatt fokus på DNA-strekkoding, men glattveps har hatt en lav suksessrate når det gjelder hvilke individer som gir sekvens og ikke. Av 810 barkodete individer har man fått 386 COI-sekvenser.

I alt har prosjektet funnet 116 ulike glattveps-arter i Norge. Av disse er 58 arter nye for Norge, inkludert 11 arter som er nye for vitenskapen. 10 arter har usikker bestemmelse og kommer i tillegg til de 116. Under kan man se et utvalg av de mange detaljerte bildene tatt i løpet av prosjektet. Disse viser variasjonen mellom arter i familien glattveps. 

 

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, håving og attraksjonsfeller.

Publikasjoner

Ferrer-Suay M, Staverløkk A, Selfa J, Pujade-Villar J, Naik S & Ekrem T (2018). Nuclear and mitochondrial markers suggest new species boundaries in Alloxysta (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 76(3): 463-473.