Brun sauemaur er nær beslektet med rød sauemaur, men er gjennomgående mørkere i fargen og mindre aggressiv enn denne. Arten bygger underjordiske kolonier på soleksponert mark som ofte er noe leireinnblandet og fuktig. Arten er svært begrenset utbredt i Norge, men har faste bestander i Oslo.

Kjennetegn

Brun sauemaur Formica cunicularia er den mørkeste og minst behårete av artene i den såkalte F. rufibarbis-gruppen. Hos arbeiderne er hele kroppen mer eller mindre brunlig, men hodet har en lys flekk under kinnene ned mot mandibelfestet. Mellomkroppen er ofte hårløs og har høyst fem utstående hår.

Dronningen er noe mindre og mørkere enn rød sauemaur og har helt mørk framrygg med 6–19 utstående hår.

Hannen har ensfaget lyse lår og runde sider på petiolen.

Lengde: arbeider, 4–7 mm; dronning, 7,5–9 mm; hann, 8–9 mm.

Utbredelse

Brun sauemaur forekommer spredt i store deler av av Europa nord til sørlige deler av Skandinavia, Danmark og England. Østover er den funnet i Tyrkia og Kaukasus.

Arten ble først publisert fra Norge etter funn av to kolonier på Jeløya i Østfold i 2008 (Kvamme & Collingwood 2009). Det har vært svært omfattende søk etter arten i dette området i ettertid uten at det har vært mulig å gjenfinne arten og trolig representerer dette funnet en temporær forekomst. I 2022 ble det funnet to vitale kolonier i Oslo by ved Vestre Aker kirke og Telthusbakken ved Akerselva (upubl. data, F. Ødegaard). Dette indikerer at arten er etablert i Norge, og vi forventer at arten har potensial til å spre seg videre med et varmere klima. 

Levesett

Brun sauemaur forekommer på åpen soleksponert mark i lavlandet, men unngår gjerne ren sandjord i motsetning til den nærstående rød sauemaur Formica rufibarbis. Ofte finnes arten i noe leireinnblandet jord og av og til kan koloniene etableres på nokså fuktig mark. Koloniene ligger enkeltvis, de er relativt små med en dronning og noen hundre arbeidere.

Arten lever både som predator og nedbryter, og henter også honningdugg fra bladlus. Arbeiderne er lite aggressive sammenlignet med rød sauemaur. Svermingen skjer normalt en gang i løpet av juli eller august.

Forvekslingsarter

Brun sauemaur kan først og fremst forveksles med rød sauemaur Formica rufibarbis og bastardsauemaur F. clara (som ennå ikke er påvist i Norge). Brun sauemaur er gjennomgående mørk i fargen på mellomkroppen (rødlig i nedre deler av den) og har kun 0–5 oppstående hår på mellomkroppens overside. Ofte er den helt hårløs her. Rød sauemaur har som regel flere enn 10 slike hår (oftest mer enn 20), og er gjennomgående lysere i fargen på mellomkroppen. Bastardsauemaur ligger i en mellomstilling med hensyn til denne behåringen, men er oftest lysere i fargen og noe større og mer aggressiv. Man skal imidlertid være klar over at små individer av rød sauemaur er mørkere i fargene og har ofte færre hår på mellomkroppen enn de med normal størrelse. Det er derfor viktig å undersøke store individer fra en koloni for å oppnå sikker artsbestemmelse. Arbeiderne av brun sauemaur har dessuten en lys flekk i nedre del av kinnet mens de andre artene i gruppen er helt lyse på kinnet.

Svart sauemaur F. fusca er helsvart uten antydning til rødlig farge verken på hodet eller mellomkroppen.

Dronningene av brun sauemaur skilles fra rød sauemaur F. rufibarbis på at førstnevnte har mørk farge og færre hår langs framryggen, mens hannene av brun sauemaur skilles fra rød sauemaur på at førstnevnte har helt lyse lår. Hannene kan også forveksles med andre arter av sauemaur men disse har ofte mer skinnende blank skutell.