Ildrovflue Choerades ignea er en av våre mest praktfulle rovfluer. Den er også en av våre mest sjeldne og er kun funnet noen få ganger i Vestfold. Arten er knyttet til eldre furuskog med mye død ved. Arten lever som rovdyr på billelarver (Coleoptera) på larvestadiet og på andre insekter som voksen.

Utseende

Ildrovflue er en av våre mest iøynefallende og praktfulle rovfluer. Arten kan bli opptil 2 cm lang og den svarte bakkroppen er dekket med lang messinggul behåring. Ildrovflua er ellers helt svart, men med lyshåret skjegg og lyse hår på mellomkroppen. Vingene er glassklare fra basis og går over i et brunaktig skjær mot ytterkantene. 

Levesett

Ildrovflue ser ut til å være knyttet til lysåpen og glissen furuskog med mye stående død ved. Dette er typisk for de lokalitetene hvor arten er funnet, både i Norge og i Sverige. Larvene er rovdyr på andre insektlarver, særlig billelarver, og lever under bark og i morken ved av furu. De voksne individene lever av andre insekter som den jakter fra varme utkikksposter med god lysinnstråling. Arten flyr i perioden juli-september, som er forholdsvis sent på året. 

Utbredelse

Ildrovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter ved Larvik i Vestfold. I Europa er arten rapportert fra en rekke land. I tillegg finnes arten i Midtøsten og østover i Palearktis.

Forvekslingsarter

Ildrovflue ligner gyllen rovflue Choerades gilva. Begge arter har gylne hår på oversiden (dorsalt) på bakkroppen. Hos gyllen rovflue er hårene mer rødaktige enn hos ildrovflue, som har mer gulaktig behåring. I tillegg er området med gyllen behåring større enn hos gyllen rovflue. Skjegget hos ildrovflue er hovedsakelig hvitt, mens det hos gyllen rovflue hovedsakelig er svart. Ildrovflue har ingen andre forvekslingsarter i norsk fauna.