Østlig skogrovflue Neoitamus cothurnatus er ikke kjent fra Norge. Det er imidlertid svært sannsynlig at denne arten vil dukke opp i vår fauna. Dette er en lite kjent art som er meget lik svartfotskogrovflue Neoitamus cyanurus. Arten skilles fra svartfotskogrovflue ved detaljer på beina.  

Utseende

Østlig skogrovflue er en middels stor rovflue som kan bli ca. 2 cm lang. Arten har, som andre arter i slekten, svarte lår, rødgul farge på minst ytterste 3/4 av leggene og oppadrettede hår i bakkant av hodet som i midten er vinkelrett bøyd fremover. Østlig skogrovflue har hovedsakelig gule børster på de fremre leggene og første ledd på bakbenet er gulrødt.

Levesett

Det er lite man vet om denne artens økologi. I Sverige er den registrert fra en rekke forskjellige habitater som tørr krattskog med lav vegetasjon, solvarme skogbryn med furuskog og blant annet edelløvskog. I tillegg nevnes i andre sammenhenger åpen løvskog med urtevegetasjon og i tilknytning til noe våtere habitater langs små bekker og lignende. Larvene lever trolig i bakken.

Utbredelse

Østlig skogrovflue er ikke registrert fra Norge, men det er gode sjanser for at arten kan finnes her. Arten er funnet i våre naboland Danmark, Sverige og Finland. Den har god utbredelse østover i Europa. 

Forvekslingsarter

Østlig skogrovflue kan forveksles med andre arter av skogrovfluer Neoitamus. Den kan skilles fra disse ved forskjeller i genitaliene og ved at 6. bakkroppsledd (tergite) hovedsakelig er gråpudret, mens den er skinnende svart hos de andre skogrovfluene.