Nordlig rovflue Choerades lapponica er ennå ikke registrert fra Norge. Det er likevel meget sannsynlig at arten forekommer her. Dette er en mellomstor og meget iøynefallende rovflue. Med sine røde bakbein er den lett å kjenne igjen og skille fra nærstående arter i felt. Som navnet tilsier er dette en nordlig art. Den trives best i eldre furuskog med mye stående og liggende død ved. Rovflua sitter ofte på soleksponerte trestammer hvor barken har falt av. Larven lever trolig som rovdyr i døde eller brannskadede furustammer.

Utseende

Nordlig rovflue Choerades lapponica er en mellomstor rovflue med en kroppslengde på omkring 1-1,5 cm. Hodet har hvitaktig skjegg med innslag av svarte hår. Brystet (thorax) er svart med hvite flekker på sidene. Fram- og mellombeina er svarte, mens bakbeina er rødlige. Dette skiller denne arten fra alle andre rovfluer som finnes i Nord-Europa. Bakkroppen (abdomen) er brunaktig med kort gul behåring. 

Levesett

Nordlig rovflue trives best i gammel og grovvokst furuskog. I Sverige er den rapportert fra områder med variert skogstruktur og store mengder med død ved i form av både liggende og stående død ved. Arten har sterk tilknytning til områder som er påvirket av skogbrann. Dette innebærer at arten finnes i områder med flersjiktet skog, ofte med flere store og gamle trær. Nordlig rovflue sitter ofte på soleksponerte stubber og stammer hvor barken har falt av. Herfra utfører den bakholdsangrep på byttedyr som flyr forbi. Arten flyr (i Sverige) fra midtsommer til begynnelsen av august.

Utbredelse

Nordlig rovflue er ikke dokumentert fra Norge. Arten finnes i Nord-Sverige (Lappland-Ångermannland) og den er også rapportert fra Finland. Herfra strekker utbredelsen seg videre gjennom Nord-Russland til Sibir og Mongolia. Det er stor sannsynlighet for at arten finnes i de nordlige delene av Norge.

Forvekslingsarter

Nordlig rovflue kan forveksles med andre arter innen slekten Choerades. Likevel er arten lett gjenkjennelig ved at bakre beinpar er rødlige, mens for- og mellombein er svarte. Denne fargekombinasjonen finnes ikke blant noen andre arter av rovfluer som forekommer i Nord-Europa.