Gulfotskogrovflue Neoitamus socius er en nokså stor rovflue med relativt svart bakkropp. Lårene er helsvarte, mens leggene er delvis lys oransje. Arten forekommer i løvskogområder. Arten kan lettest sees mens den sitter på blader eller trestammer og soler seg. Gulfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. Den er også registrert med noen enkeltfunn fra Nordland.

Utseende

Gulfotskogrovflue er en mørk art. Mellom- og bakkropp en nesten helt svarte. Lårene er svarte, mens leggene og føttene er overveiende oransje. Arten kan kun trygt skilles fra svartskogrovflue på detaljer i hannen og hunnens genitalier.

Levesett

Gulfotskogrovflua lever hovedsakelig i tilknytning til skog og i skogkanter. Den er gjerne knyttet til eldre løvskog, men finnes også i andre habitater med andre treslag. Rovflua kan observeres mens den sitter på bare kvister eller direkte på trestammen. Her venter den på byttedyr som kommer flyvende forbi. Flua ser ut til å være spesialisert til å ta sakteflyvende byttedyr.

Utbredelse

Gulfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. Den er også registrert med noen enkeltfunn fra Nordland.

Forvekslingsarter

Gulfotskogrovflua kan lett forveksles med den nærstående svartfotskogrovflua Neoitamus cyanurus. Disse artene kan trygt kun skilles på forskjeller i de hannlige genitaliene og forskjeller i behåring i vingene hos hunnene. Videre kan arten forveksles med en annen nærstående art, østlig skogrovflue Neoitamus cothurnatus. Denne arten har imidlertid pudder på (i hvert fall undersiden) av tergite 6 (6. bakkroppsledd), mens hos både svartfot- og gulfotskogrovflua er disse skinnende svarte. Østlig skogrovflue er ikke rapportert fra Norge, mens finnes i bl.a. Danmark, Sverige og Finland.