Mange vannlevende insekter og edderkoppdyr er viktige indikatorer for miljøendringer. Artsrike grupper som vannmidd, fjærmygg og sviknott er potensielt gode indikatorer i overvåking av vannkvalitet, men de blir sjelden brukt på grunn av manglende taksonomisk kunnskap og ressurskrevende identifisering. Vi vet derfor fortsatt lite om disse artsgruppenes utbredelse og mangfold i mange deler av Norge.

Vannmidd i ordenen Trombidiformes, fjærmygg og sviknott (Diptera: Chironomidae og Ceratopogonidae) er alle artsrike grupper som ofte lever i de samme naturtypene. Mange av artene har en interessant biologi og kan påvirke hverandres levesett. For eksempel er vannmiddlarver parasittiske på akvatiske insekter, deriblant fjærmygg og sviknott.

Vannmidd er en dårlig kjent gruppe i Norge. Det er også taksonomien og økologien til sviknott, og utbredelsen og økologien til fjærmygg. Nylige publikasjoner og observasjoner av både fjærmygg og sviknott tyder på at det finnes flere arter i disse familiene i Norge enn det vi kjenner til i dag, inkludert nye arter for vitenskapen.

I Water M&M ønsker man å oppdatere kunnskapen om norske vannmidd, fjærmygg og sviknott gjennom målrettet innsamling i Sør-Norge. Prosjektet vil DNA strekkode alle innsamlede arter, ha et nært samarbeid med pågående overvåknings- og forskningsprosjekter, sørge for kunnskapsoverføring fra erfarne internasjonale eksperter, og drive målrettet formidling mot skole og allmenhet. På denne måten vil prosjektet bidra til økt presisjon i fremtidig bruk av DNA-metastrekkoding til overvåkning av vann og vassdrag, og til økt kunnskap om midd og mygg i Norge.