Slimormer er uleddete og sterkt tøyelige dyr som kan variere i lengde fra noen få millimeter til over 50 meter. De fleste arter lever på havbunnen, men det finnes også arter som hører hjemme i terrestriske og limniske miljø. På verdenbasis er det kjent rundt 1300 arter. 

Slimormene har fram til nå vært lite undersøkt i norske farvann. Fra svenske farvann er det kjent 70 arter og høyst sannsynlig finnes det også et rikt mangfold av arter i det varierte marine miljøet langs norskekysten. Hovedmålet for prosjektet har vært å få mer kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge. Det er samlet inn materiale fra en rekke lokaliteter langs norskekysten, fra Drøbak og Oslofjorden og til Tromsø og Vesterålen. Det er funnet mer enn 30 arter av slimormer, inkludert flere arter som er nye for Norge. En av disse var arten Amphiporus rectangulus som var ny for vitenskapen. Den er nå beskrevet og fått et vitenskapelig navn gjennom arbeidet i prosjektet. 

Kunnskapen om denne svært ukjente dyregruppen i Norge er fortsatt dårlig, men vi vet nå at slimormer er ganske vanlig i norske farvann. Vi har også fått en bedre oversikt over artsmangfoldet og fått bedre verktøy for å identifisere arter som er påvist her. For fagmiljøer som ønsker å arbeide med denne dyregruppen er det nå etablert et referansemateriale som gir et godt grunnlag for videre undersøkelser. 

Innsamlingsmetoder

RP-slede, trekantskrape og Agassiz-trål. Littoral innsamling for hånd.

Publikasjoner

Sundberg P, Andrade SCS, Bartolomaeus T, Beckers P, von Döhren J, Krämer D, Gibson R, Giribet G, Herrera-Bachiller A, Juan J, Kajihara H, Kvist S, Kanneby T, Sun S-C, Thiel M, Turbeville JM & Strand M (2016). The future of nemertean taxonomy (phylum Nemertea) — a proposal. Zoologica Scripta 45(6). https://doi.org/doi:10.1111/zsc.12182

Strand M, Herrera-Bachiller A, Nygren A & Kånneby T (2013). A new nemertean species: what are the useful characters for ribbon worm descriptions? Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 94: 317-330. https://doi.org/10.1017/S002531541300146X

Strand M & Kindvall O (2015). Nytt ljus på okända slemmaskar – en utvärdering av fältarbetet inom de svensk-norska artprojekten. Fauna och Flora 110(2): 52–56.

Strand M & Sundin R (2014). Norska artprojektet – till havs, till lands och under jorden. Fauna och Flora 109(4): 42–45.