De Lysianassoide amfipodene er viktige “renholdsarbeidere” i det marine økosystemet. De er for det meste nært knyttet til havbunnen der byttedyra ofte er, men er gode svømmere som raskt kan komme til der ny mat befinner seg.

Amfipodefaunaen i Norge har blitt studert av noen få forskere de siste 140 årene, samtidig som artsidentifisering har blitt sett på med frykt av de fleste studenter. Det er “for mange bein, for mange detaljer, i for mange kombinasjoner” til at artsidentifikasjon er likefrem og enkelt. Dette har resultert i artslister med mange høyere grupper, ikke minst når det gjelder rov- og åtselamfipodene i overfamilien Lysianassoidea. Dette er en gruppe som inkluderer nesten 10 % av amfipodeartene på verdensbasis, og kanskje så mye som 15 % av de norske amfipodeartene. Dette potensielt store mangfoldet gjemmes per i dag i mange kartlegginger og miljøundersøkelser i en samlekategori.

Prosjektet "Norwegian Lysianassoidea" vil kartlegge hvilke arter som finnes i norske farvann ved å artsidentifisere både museumssamlinger og nyinnsamlet materiale. Både morfologiske (utseende) og molekylære (DNA-strekkoding) metoder vil benyttes. Resultatene vil registreres i Artskart og Artsnavnebasen, i tillegg til vitenskapelige artikler. Et av de viktige resultatene av prosjektet vil være en workshop der de som til daglig identifiserer amfipoder for kartlegging og miljøundersøkelser kan jobbe sammen med verdenseksperter på Lysianassoidea for å lære artsidentifikasjon. Prosjektet vil også lage en nøkkel til identifikasjon av Lysianassoidea i norske farvann.