Høyereliggende og arktiske skogområder er generelt lite undersøkt for insekter. Fluer og mygg utgjør hoved-elementer i denne insektfaunaen. Her spiller de en viktig rolle i økosystemet gjennom å bryte ned dyre- og planterester og pollinere planter.

Prosjektet har kartlagt dårlig kjente grupper av fluer og mygg, vepser og nebbmunner i fjellskogen. Kartlegging har foregått i skogsområder med stort innslag av bjørk, selje og vier. I tillegg til å kartlegge hvilke arter som lever her, har det vært et mål å få mer kunnskap om utbredelse og levesett. Prosjektet har samlet inn materiale fra over 100 forskjellige lokaliteter i Telemark, Oppland, Hedmark, Buskerud, Troms og Finnmark. Hovedområder for innsamlingen i Sør-Norge har vært Tinn i Telemark og Øvre Heimdalen i Oppland, mens Storfjord, Målselv og Tromsø har hatt hovedfokus i Nord-Norge. Prosjektet har i stor grad gjort nytte av og artsbestemet tidligere innsamlet materiale fra Universitetsmuseet i Tromsø, samlet inn i perioden 2006-2012.

Totalt er det registrert 77 nye arter for Norge, og av disse er trolig tre nye for vitenskapen. I tillegg er det gjort gjenfunn av arter som ikke har vært registrert i Norge på svært lang tid. Et eksempel på et slikt gjenfunn er bladvepsen Dolerus pratorum som ble registrert i Nord-Norge. Arten er bare kjent fra noen få gamle funn på 1800-tallet fra Sør-Norge. En annen bladveps Pristiphora borea er ny for Norge. Den viser seg å være svært vanlig i høyereliggende skog i hele Norge. I tillegg ble det funnet en rekke nye arter av fluer og mygg innenfor grupper som sørgemygg, soppmygg, pukkelfluer og øyefluer.

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, nettfangst, gule fat og sugefeller.