Sett fra siden er ryggskjoldet til flattrykt harpekreps mer sammenklemt enn hos harpekreps. pH i funnlokalitetene tyder på at arten er svakt forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden er ryggskjoldet til flattrykt harpekreps Acroperus angustatus mer sammenklemt enn hos harpekreps A. harpae, som har form av en harpe. Inntil 2009 ble det ikke skilt mellom de to artene, dette til tross for at G.O. Sars allerede i 1863 opererte med to arter. I tillegg til kroppsfasongen pekte Sinev (2009) på en morfologisk forskjell ved børsten på det første segmentet av 1. antenne som er like lang som 2. segment hos flattrykt harpekreps, mens den er kortere hos harpekreps, >3/4 av lengden til 2. segment. Flattrykt harpekreps har en gjennomsiktig kjøl over øyet, som er plassert omtrent midt i hodepartiet. Ryggskjoldet er besatt med striper som skråner fra oversiden av dyret og ned mot undersiden. Bakkroppen er lang og slank og stikker vanligvis ut fra ryggskjoldet. Ryggskjoldet er gjennomsiktig og fargeløst.

Hunn: Lengde 0,55–0,95 mm

Hann: Lengde 0,49–0,58 mm

Økologi og utbredelse

Flattrykt harpekreps, som er en strandlevende skraper, er vanligere enn funnene så langt indikerer og er sannsynligvis utbredt over hele landet. Så langt er alle funn med unntak av ett gjort <500 moh. pH i funnlokalitene (>6,0) tyder på at arten er svakt forsuringsfølsom og kan være aktuell å bruke som en indikator i forsuringssammenheng.

Forvekslingsarter