Polarnebbkreps ble beskrevet som ny art i 1999. Bortsett fra ett funn fra Svalbard er alle funn fra Norge gjort i de to nordligste fylkene. I Norge ble den opprinnelig bestemt til å være en variant av dvergnebbkreps.

Nøkkelkarakterer

Polarnebbkreps Alona werestschagini er lik dvergnebbkreps A. guttata og kan fort forveksles med denne, som har en bakkropp som ender i en skarp vinkel. Bakkroppen til polarnebbkreps er mer avrundet og dessuten er arten oftest større. Små partenogenetiske individer kan likevel fort forveksles med dvergnebbkreps. Arten ble beskrevet i 1999 og før den tid var individer funnet i Nord-Norge blitt artsbestemt til å være en variant av dvergnebbkreps.

Hunn: Lengde 0,4–0,6 mm.

Hann: Ukjent

Økologi og utbredelse

Så langt er det gjort noen titalls funn av polarnebbkreps i Norge, hvorav ett på Svalbard. Funnene fordeler seg fra havnivå og opp til 514 moh. og da hovedsakelig i fra større vann. pH i funnlokalitetene er nøytral, det vil si mellom pH 6,0 og 7,5, mens elktrolyttinnholdet kan beskrives som lavt til middels høyt.

Forvekslingsarter