Jordartsforekomst består av én binær enkeltvariabel for (forekomst av) hver av 15 jordartstyper. 

I NiN versjon 2.1 blir SOSI-standarden for kategoriinndeling og navnsetting av jordarter (med tilhørende koder) benyttet [finnes i SOSI-standarden under begrepet JORDSMONN (Statens Kartverk)]. Det finnes også en annen spesifikasjon knyttet til løsmasser (SOSI-dokument LØSMASSEGEOLOGI). Dette er en mye mer spesifisert inndeling, som går i særlig detalj for ulike marine sedimenter og ras/skredsedimenter. Rent praktisk inneholder denne listen avsetningstypen ‘skjellsand’ som savnes i listen ‘JORDSMONN’ som foreløpig er brukt i NiNs beskrivelsessystem. Dette er en avsetningstype som kan nyttig fordi den kan gi opphav til spesielle, kalkkrevende samfunn (‘skjellsandbanker’; Breien 1933, Halvorsen 1980). I jordartslista i NiN versjon 2.1 vil ‘skjellsand’ inngå i begrepet strandavsetning. SOSI-dokumentet for ‘løsmassegeologi’ er imidlertid vanskelig å benytte i sin helhet fordi den har faglige overlapp, delvis er koblet mot landform og delvis har noe ujevn, delvis svært detaljert spesifikasjon. Arbeid med å fornye denne standarden pågår. Så snart ny standard er på plass, vil den nye standarden bli tatt inn i beskrivelsessystemet i NiN til erstatning for den nåværende. Observerte jordarter registreres som for mineraler. Koder 2JA–XX er bygd opp på samme måte som for mineralforekomst (2BE), der –XX er en kode med to sifre i henhold til SOSI-standarden.

Beskrivelser av jordartene finnes bl.a. i Jørgensen et al. (2014).