Denne komplekse miljøfaktoren sorterer sterkt endrete vannmasser som er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser i kategorier som antas å ha innbyrdes betydelig artssammensetning. 

For beskrivelse av hver enkelt klasse, se de aktuelle hovedtypene. Se NiN Artikkel 1: kapittel B4 og Vedlegg 5 for utfyllende forklaring. 

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste hvorvidt forskjellen i artssammensetning i forhold til (mest mulig) sammenliknbar natur er vesentlig. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene og grunntypene som skilles ut på bakgrunn av SY-klassene.

Basistrinn