Lapprovflue Cyrtopogon lapponicus er foreløpig ikke registrert i Norge. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at denne arten vil dukke opp her i landet. Den er rapportert fra både Sverige og Finland. Dette er en liten rovflue som trolig er knyttet til sandrike habitater i furuskog med mye død ved. 

Utseende

Lapprovflue er en forholdsvis liten rovflue (under 1 cm lang). Den har lang lys behåring på hodets bakkant og langt svart skjegg. Tredje antenneledd avsluttes i en spiss griffel. Mellomkroppen (thorax) er svart med svart, middels lang behåring samt gråpudrede sider, skuldre og scutellum. Bakkroppen er overveiende svartglinsende med lyse gråpudrete sideflekker på tergitene (bakkroppsleddene) 1-5. Tergitene 2 og 3 har i tillegg lang, lys og utstående behåring. Som alle arter innen underfamilien Stenopogoninae har lapprovflue velutviklede fotputer (pulvilli) og åpne celler i vingenes bakkant.

Levesett

Denne artens økologi er lite kjent. Trolig legger hunnen egg i sandholdig jord. Her lever larvene som rovdyr. Trolig er larvene avhengig av sandholdig jord eller råtnende død ved. I Sverige antas habitatet å være gammel åpen furuskog med mye død ved. Den skal også være registrert i granskogshabitater. Arten flyr fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Utbredelse

Lapprovflue er ikke registrert fra Norge. I Sverige er arten kjent fra Jämtland, Västerbotten og Lappland. Arten er også kjent fra Finland.

Forvekslingsarter

Lapprovflue kan forveksles med andre arter innen slekten Cyrtopogon. Den kan imidlertid lett skilles fra disse artene. Hvitbåndrovflue Cyrtopogon lateralis kan skilles fra lapprovflue ved at tergite 2 og 3 er nesten helt gulhvitpudret (hannene). Hunnene har sideflekker også på tergite 6. Gulhornrovflue Cyrtopogon luteicornis er betydelig større enn lapprovflue og har gule antenner. I tillegg har den rødlige bein og føtter og hannen har svarte flekker på vingene.