Sibirhumle er en østlig art som har ekspandert vestover de senere årene, og den ble i Norge påvist for første gang på Hvaler i Østfold i 2013. Den har fargetegninger som ei lynghumle, men er lett å skille på at dronningene har lyse hår i ansiktet. Det er usikkert om arten har etablert seg i Norge.

Dronning og arbeidere

Arbeider av sibirhumle Bombus semenoviellus, Parikkala i Finland, 2014.

Sibirhumle er en relativt liten art (lengde ca. 16 mm) med fargetegninger og kroppsstørrelse omtrent som hos lynghumle. Den har blekgul krage og skutell, samt lys behåring på T1 og bakstussen. Både ansikt og pollenkorger på bakleggene er lyst behåret. Kroppsbehåringen er påfallende kort.

Hanner

Hanner av sibirhumle har lignende fargemønster som hos hunnene, men er slankere og har litt lengre behåring slik at gulfargen virker kraftigere. Hannene er nesten umulig å skille fra lynghumle i felt, og sikker artsbestemmelse krever genitalieundersøkelse. Genitaliene er illustrert hos Smissen & Rasmont (1999).

Utbredelse

Sibirhumle har en palearktisk utbredelse fra østlige deler av Europa gjennom taigabeltet til Stillehavskysten. Denne østlige arten er på rask spredning i Europa. Den ble i Norden først påvist i Finland i 1965, og forventes å etablere seg i Skandinavia i løpet av de neste tiårene. Foruten i Finland, er den også etablert i Baltikum og Nord-Tyskland. Arten ble i Norge funnet for første gang på Hvaler 5. juni 2013 (leg. F. Ødegaard), men er foreløpig ikke gjenfunnet.

Levesett

Arten forventes å spre seg til lavlandsområder på Østlandet i framtiden. Den eneste norske dronningen som er påvist ble funnet på ei tørreng nær kysten på Hvaler i Østfold, der den søkte nektar på tiriltunge. Individet hadde mye pollen i pollenkurvene, og man må derfor anta at hun hadde etablert et bol. Funnet ble gjort 5. juni 2013.

Forvekslingsarter

Hunner av sibirhumle er lett å skille fra lynghumle på den påfallende korte kroppsbehåringen og at de gule fargebåndene er noe blekere. Dronninger og arbeidere av sibirhumle har tydelig lyst hår i ansiktet, samt lyse pollenkorghår på bakleggene. Dette i motsetning til lynghumle som har mørk behåring i ansiktet og mørke pollenkorghår.

Hannene hos sibirhumle er langt mindre karakteristiske. De kan i farge forveksles med lynghumle og hagehumle, men har kortere ansikt enn sistnevnte. Sibirhumlehannen kan lett skilles fra lynghumle på den lange volsella (kort hos lynghumle) og den tannete innsiden av gonostylus (enkel og utannet hos lynghumle).