Vingespenn

37-44 mm.

Kjennetegn

Skilles best fra psikveldfly på genitaliene. Hannens valver kan ses med en sterk lupe etter avpensling av bakkroppsspissen.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Midtøsten og Nord-Afrika, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Kun to norske funn: Kristiansand i Vest-Agder i 2000 og Larvik i Vestfold i 2016. Et tidligere rapportert funn fra Drammen i 1984 har vist seg å være feilbestemt.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På myrer bevokst med små bjørketrær.