Det som skal vurderes er graden av ubalanse i økosystemet som følge av overbeskatning av nøkkelarter, tallfestet som anslått endring i artssammensetningen sammenlikned men en ‘nulltilstand’ uten tegn på overbeskatning.

Variabelstruktur

Definisjoner

nullsituasjon – referansesituasjonen for beskrivelse av variasjon langs en kompleks miljøgradient som uttrykker en påvirkning som varierer i intensitet; omfatter intervallet av intensiteter der påvirkningen ikke har observerbar effekt på artssammensetningen i noe natursystem

overbeskatning – høsting av bestander av nøkkelarter i et omfang som for lengre tid (minst 6 år) reduserer denne arten eller disse artenes populasjoner og influerer på artssammensetning og/eller økosystemfunksjon

økologisk avstandsenhet (ØAE) – den økologiske avstanden som svarer til en forskjell i artssammensetningen mellom to systemer som sammenliknes, hver representert med en generalisert artsliste, på 0,25 PD-enheter, det vil si at nær en fjerdedel av artssammensetningen er skiftet ut

Utfyllende forklaring

Variabelen overbeskatning (7OB) skal i utgangspunktet angis for en hel naturtypepolygon, utfigurert for en naturtype, kartleggingsenhet eller egenskap.

Variabelverdien skal være et anslag for graden av likhet mellom artssammensetningen i polygonet på observasjonstidspunktet og en tenkt nullsituasjon (på det aktuelle stedet).

Naturlig dynamikk kan gjøre det vanskelig å påvise at en populasjon er overbeskattet, og enda vanskeligere å påvise effekter på andre deler av økosystemet. Det finnes ofte ingen sikre metoder for tallfesting av mer komplekse effekter av overbeskatning.

Eksempler

I terrestrisk naturkartleggings­sammenheng er 7OB relevant først og fremst for å beskrive effekter av reinbeiting (og høsting av lav) på fjell-lavhei (T3–3,6,9) og lav- og lyngskog (T4–9-16)

Overbeskatning i bjørkedominert lyngskog. Tidligere lavdominert åpning i skogen, med fragmentert lavdekke (Fi: Kautokeino).

Overbeskatning i bjørkedominert lyngskog. Detalj av bunnsjiktet, med lavfragmenter og lite vital mose (Fi: Kautokeino).