Det som skal vurderes er gjødslingseffekten, dvs. i hvilken grad tilførte plantenæringsstoffer preger artssammensetningen.

Definisjoner

gjødsel – ekstra mineralnæringsstoffer som tilføres jorda for å øke planteproduksjonen

gjødsling – tilførsel av gjødsel

kunstgjødsel – fabrikkprodusert mineralgjødsel, f.eks. fullgjødsel

naturgjødsel – gjødsel fra planter og dyr, f.eks. dyremøkk, alger og kompostert matavfall

Definisjon av variabler i måleskala:

Verdi Betegnelse Beskrivelse 
1 ingen gjødsling uten spor etter gjødsling
2 svært lett gjødsling svært sporadisk, manuell, selektiv gjødsling med kunstgjødsel (eller husdyrgjødsel) i fast form, uten klare (observerbare) utslag på artssammensetningen
3 lett gjødsling manuell selektiv gjødsling med kunstgjødsel eller husdyrgjødsel i fast form, som kan ha vedvart en del år, men som ikke er tilstrekkelig til å slå ut nitrogenfølsomme arter som er typisk for semi-naturlig mark
4 middels intensiv gjødsling systematisk, gjerne årlig gjødsling med kunstgjødsel eller husdyrgjødsel i fast form, med intensitet (konsentrasjon og mengde) som klart gjenspeiles i artssammensetningen, som har et betydelig innslag av nitrofile arter på bekostning av nitrogenfølsomme arter
5 intensiv gjødsling systematisk, årlig gjødsling med bløtgjødsel (urin og faste ekskrementer som er lagret sammen) og/eller gylle (husdyrgjødsel blandet ut med vann), med intensitet (konsentrasjon og mengde) som klart gjenspeiles i artssammensetningen, som domineres av nitrofile arter på bekostning av nitrogenfølsomme arter

Utfyllende forklaring

Gjødsling (7JB–GJ) omfatter effekter av all tilført gjødsel, såvel naturgjødsel som kunstgjødsel.

Gjødsel kan være uorganisk mineralgjødsel (naturlig, for eksempel granulert kalk, eller kunstgjødsel) eller organisk gjødsel [først og fremst (husdyr)møkk, som brukes til gjødsling i fast form (mer eller mindre omdannet kompost) eller spres i form av gylle (fortynnet til flytende væske)].

Gjødsel inneholder først og fremst makronæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), men naturgjødsel (og kunstgjødsel) kan også inneholde sekundærnæringsstoffene kalsium (Ca), svovel (S) og magnesium (Mg) og sporstoffer som bor (B), kobber (Cu), jern (Fe), molybden (Mo), selen (Se) og sink (Zn).

Gjødsling skjer enten via jorda (opptak gjennom plantenes røtter) eller ved påsprøyting for opptak gjennom plantenes blader.

Fullgjødsel, som er den vanligst benyttete typen kunstgjødsel, inneholder først og fremst makronæringsstoffene, derav den ofte benyttete betegnelsen NPK-gjødsel. I tillegg inneholder den mindre mengder av Mg, S og B.

Effekten av gjødsling på artssammensetningen avhenger av en rekke lokale (f.eks. vannmetning) og regionale (f.eks. nedbør) miljøvariabler samt, ikke minst, av hvor ofte det gjødsles, hvor mye gjødsel som blir tilført, type gjødsel, gjødselens kjemiske sammensetning og hvordan gjødslingen blir utført. – Variabelen gjødsling (7JB–GJ) adresserer effekten av eventuell gjødsel som tilføres i tillegg til gjødselen fra husdyr som ikke tilleggsfôres. Urin og møkk fra husdyr på beite er altså ikke å anse som gjødsling.

Eksempel

Bildene viser oppdyrket varig eng (T45) preget av intensiv gjødsling (7JB–GJ, trinn 4 og 5). På mindre sterkt intensivt gjødslete arealer kan det være vanskelig ut fra artssammensetningen alene å avgjøre om gjødsel har blitt tilført.

Fiskehjell på Røst (No: Røst), som tradisjonelt har vært benyttet som beitemark på grunn av middels intensiv gjødslingseffekt (7JB–GJ∙4) fra avrenning fra fisk som er hengt til tørk og rikelig forekomst av fiskeavfall (fiskehoder etc.) som faller ned eller blir kastet på bakken. Marka, som er dominert av høymol Rumex longifolium og vassarve Stellaria media, typifiseres som oppdyrket varig eng (T45) med svært intensivt hevdpreg (HI∙j).

Oppdyrket varig eng (T45) på Jæren (R: Hå: Varhaug) som etter gjødsling med gylle (7JB–GJ∙5) har fått svært intensivt hevdpreg (HI∙j). Enga domineres av krypsoleie Ranunculus repens og innsådde grasarter.