Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall hule lauvtrær pr. dekar (1000 m2).

Definisjoner

hult lauvtre – tre med diameter i brysthøyde > 30 cm, som inneholder minst ett hulrom i ved som definert nedenfor

hulrom (hulhet) i tre – større hulrom i ved oppstått ved at deler av kjerneveden er totalt nedbrutt av råtesopp slik at det har oppstått et hulrom i stammen med indre diameter > 5 cm og som i bunnen har et minst 5 cm tykt lag av tremold som består av løse vedrester som er helt eller delvis nedbrutt av sopp, eventuelt også spist eller på annen måte bearbeidet av invertebrater.

Utfyllende forklaring

Ikke alle hulrom som oppstår i ved tilfredsstiller definisjonen over. Typiske eksempler på hulrom som ikke tilfredsstiller definisjonen er råtehull, dvs. avbarkede flekker på trestammer eller hull etter festepunktet for en tidligere grein hvor råte har åpnet vedoverflata og der råten strekker seg litt inn i veden. Slike råtehull har ofte bare utstrekning horisontalt og ingen eller minimal ansamling av tremold i bunnen og tilfredsstiller derfor ikke definisjonen av hult lauvtre (4TL–HL). Hakkespetthull kvalifiserer heller ikke automatisk til typifisering som hult lauvtre (4HL–TL); definisjonen av ‘hulrom i ved’ forutsetter at hulrommet har oppstått ved nedbrytning av kjerneved og at det har tremold i bunnen.

Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom artssammensetningen som er knyttet til hulrom i trær og hulrommets egenskaper, f.eks. hvilken betydning tjukkelsen på tremoldlaget har. Definisjonen av ‘hulhet i ved’ bør revurderes og eventuelt justeres i lys av slik kunnskap.

Tremold kan ha ulike farger og varierende konsistens; rødfarget oppråtnet trevirke benevnes gjerne rødmold.

Et tre telles som et hult lauvtre uavhengig av alder og størrelse på treet, men sjansen for hulrom øker jo større og eldre treet blir.

Trær som inngår i den utvalgte naturtypen ‘hule eiker’ skal ha en diameter på minst 63 cm. Trær som skal kvalifisere for å telles som hule lauvtrær skal ha en diameter (i brysthøyde) på minst 30 cm, et indre hulrom med diameter større enn åpningens diameter (som må overskride 5 cm).

Eksempel

Stor eik med hulrom med lang åpning (AA: Åmli: Simontona). Slike gamle, hule eiker har gjerne rødmold i bunnen av hulrommet.

Stor rogn med dypt hulrom med stor, åpen ansamling av vedrester (Op: Gjøvik: Biri).

Stor osp med to hakkespetthull, det nederste tilsynelatende opprinnelig et råtehull etter grein. Hvorvidt disse hullene tilfredsstiller definisjonen av ‘hulrom i tre’ er uvisst og avhenger av størrelse og eventuell forekomst av tremold inni hulrommene. Ikke oppgitt sted, men trolig Rakkestad.

Her er det ikke er mulig å avgjøre om hullene tilfredsstiller definisjonen av hult lauvtre uten nærmere undersøkelser av hulrommets egenskaper.