Det som skal registreres er antall hengelavtrær pr. dekar (1000 m2) på en 2-logaritmisk skala.

Variabelstruktur

Definisjoner

hengelav – hengelav er hengende lavarter i slektene brunskjegg Bryoria og strylav Usnea, samt gubbeskjegg Alectoria sarmentosa, mjuktjafs Evernia divaricata og trådragg Ramalina thrausta

hengelavstre – tre der det kan plasseres minst én rute på 1 m2 loddrett inntil treet, som betraktet fra siden har minst 10 individer eller grupper av hengelav som er lengre enn 10 cm

Utfyllende forklaring

– Et tre telles som ett hengelavstre uavhengig av alder og størrelse på treet.

– Det må være minst 10 individer eller individgrupper av hengelav som er lengre enn 10 cm innenfor den kvadratmeteren på treet som er rikest på hengelav. Antallet telles innenfor en rute på 1 m2 som tenkes plassert loddrett inn mot treet, vurdert på avstand.

 – Hengelavtrær inneholder et høyere mangfold av lav enn trær uten hengelav. Hengelavstrær er levested for en rekke invertebrater, særlig edderkoppdyr og insekter.

Eksempel

Bildet viser et hengelavstre i en granskog med oseanisk klima i Sør-Trøndelag. På dette treet er det på det meste langt over 10 hengelav innenfor den rikeste kvadratmeteren.

Hengelavstre i en granskog med oseanisk klima i Sør-Trøndelag. På dette treet er det på det meste langt over  10 hengelav innenfor én kvadratmeter.