Det som skal registreres på en 2-logaritmisk skala er antall trær av gitt treslag pr. dekar (1000 m2).

Måleskala - T4 (2-logaritmisk trinndelt skala)

Verdi Antall store trær av gitt treslag pr.1000 m2
0 0
1 0–1
2 1–2
3 2–4
4 4–8
5 8–16
6 16–32
7 32–64
8 >64

Definisjoner

stort tre – tre med diameter i brysthøyde over en viss nedre grense som varierer mellom treslag (og er gitt av tabellen under)

 

Kode

Treslag

Diameter (cm)

Diameterklasse

Variabel

PIab

gran (Picea abies)

> 40

5–6

–T5

PUsy

furu (Pinus sylvestris)

> 40

5–6

–T5

TAba

barlind (Taxus baccata)

> 20

3–6

–T3

JUco

einer (Juniperus communis)

> 10

2–6

–T2

alle andre bartreslag

> 40

5–6

–T5

AL, ALgl, ALin

or (Alnus spp.)

> 30

4–6

–T4

alle andre edellauvtreslag

> 40

5–6

–T5

POtr

osp (Populus tremula)

> 40

5–6

–T5

BE, BEpe, BEpu

bjørk (Betula spp.)

> 40

5–6

–T5

SOau

rogn (Sorbus aucuparia)

> 30

4–6

–T4

SAca

selje (Salix caprea)

> 30

4–6

–T4

alle andre boreale lauvtreslag og pil og vier

> 20

3–6

–T3

Utfyllende forklaring

– Koden for treslag er sammensatt av de to første bokstavene i latinsk slektsnavn og artsnavn (med de tilpasningene som er nødvendig for at artskodene skal bli unike), der forkortelsen for latinsk slektsnavn skrives med store bokstaver (gran Picea abies forkortes for eksempel PIab mens furu Pinus sylvestris forkortes PUsy).

– Trærnes egenskaper endres ettersom de vokser og blir store og gamle, og sammensetningen av arter som er knyttet til trær endrer seg i takt med substratendringene. Store trær har i gjennomsnitt høyere artsantall enn små trær fordi de har et større overflateareal enn mindre trær, fordi de har samlet arter over et lengre tidsrom og fordi mangfoldet av spesielle mikrohabitater på trær øker over tid. Eksempler på slike spesielle mikrohabitater på trærne er sprekkebark, hulrom, skyggefulle rothalser og eksponert ved. Sjansen for at flere arter eller sjeldne arter etablerer seg øker derfor når alderen og størrelsen på trærne øker. 

Eksempel

Bildene #1 og 2 viser henholdsvis ei stor eik i skog og ei stor ask i veikant.

Stor ask i vegkant.