Det som skal registreres er antall bygninger av ulike slag i formen 5BY–XX(–YY)

Variabelstruktur

De 23 enkeltvariablene (sammensatte variabler som ikke skal benyttes som registreringsvariabler er understreket) er:

5BY–BO Bolig

                5BY–BO–EN Enebolig og tomannsbolig (inkl. rekkehus, garasje, uthus og annen boligbygning)

                5BY–BO–HY Hytte (sommerhus, fritidsbygg)

                5BY–BO–KS Koie, seterhus etc. (bygning knyttet til utmarksnæring; fiske, jakt etc.)

                5BY–BO–SB Stort boligbygg (blokk etc.)

                5BY–BO–VÅ Våningshus (på landbrukseiendom)

5BY–FB Fengsels- og beredskapsbygning (inkl. forsvarsbygning)

5BY–HE Helsebygning (sykehus, sykehjem, primærhelsebygning)

5BY–HR Hotell- og restaurantbygning (tilrettelagt for salg av serverings- og overnattingstjenester)

5BY–IL Industri-, lager- og primærnæringsbygning

                5BY–IL–EF Energiforsyningsbygning

                5BY–IL–FL Fiskeri- og landbruksbygning

                5BY–IL–IL Industri- og lagerbygning

                5BY–IL–VM Vindmølle

5BY–KF Kontor- og forretningsbygning

5BY–KB Kultur- og forskningsbygning

                5BY–KB–IB Idrettsbygning

                5BY–KB–KU Kulturhus

                5BY–KN–RB Bygg tilrettelagt for religiøse aktiviteter

                5BY–KB–SU Skole-, barnehage-, høgskole-, universitets-, museums- eller biblioteksbygning

5BY—SK Samferdsels- og kommunikasjonsbygning

                5BY–SK–AN Antenne

                5BY–SK–EB Ekspedisjonsbygning, terminalbygning eller bygning for veg- og trafikktilsyn (tilrettelagt for menneskers bruk av samferdselstjenester)

                5BY–SK–FY Fyrlykt

                5BY–SK–GH Garasje- og hangarbygning (tilrettelagt for oppbevaring av kollektive transportmidler)

                5BY–YT–SK Telekommunikasjonsbygning (mottaksstasjon for telesignaler, nettverksmaster etc.)

5BY–XB Andre bygninger (som ikke lar seg tilordne en av de andre kategoriene)

Utfyllende forklaring

Kategoriseringen av bygninger følger langt på veg SOSI-standarden for BYGNINGSTYPE, som benyttes i offentlige kartverk og kartdatabaser, med forenklinger. Men mens SOSI-standarden har tre nivåer (bygningshovedgruppe, bygningsgruppe og bygningsundergruppe), benyttes stort sett bare de to øverste nivåene som enkeltvariabler i NiN (noen unntak er gjort for å skille bygg knyttet til landbruk og utmarksnæring samt hytter fra andre bygg)

Begrepene er stort sett oppfattet som selvforklarende, men det finnes spesifikke definisjoner for noen av dem (standarden inneholder presiseringer ‘når man finner det nødvendig’).

Hver enkelt bygning skal typifiseres, også dersom bygningene tilhører samme byggeprosjekt. Består et byggeprosjekt av flere bygninger,  blir altså (i offentlige registre) hver enkelt bygning tilordnet en egen kode for bygningstype.

Bygninger som brukes til, eller er bygget for, flere formål (f.eks. en kombinert bolig-, kontor-, og garasjebygning) skal tilordnes den kategorien som gjenspeiler hovedanvendelsesområdet.

Alle bygninger skal (i prinsippet) være kategorisert etter SOSI-standarden i matrikkelen ved Statens kartverk. Dersom det er behov for å beskrive bygningstype som egenskap ved arealenheter som ledd i NiN-basert kartlegging eller registrering, bør derfor opplysninger om bygningstype hentes fra matrikkelen gjennom oppslag i offentlige registre og kartdatabaser.

SOSI-standarden for BYGNINGSTYPE vil bli lagt til grunn for å registrere bygningstype i NiN inntil en ny og mer presis kategorisering eventuelt blir utarbeidet, i tråd med prinsippet om at NiN i størst mulig grad skal gjenbruke vedtatte standarder på fagområder utenfor naturvitenskap.