Det som skal registreres er andelen (tenkte) småruter á 10 × 10 m (100 m2) som inneholder forekomst(er) av ‘andre løse gjenstander’. For polygoner med  areal < 3,2 da skal rutestørrelsen  2 × 2 m (4 m2) benyttes.

Variabelstruktur

5XG–SM  Små, løse gjenstander

5XG–ST  Store, løse gjenstander

Definisjoner

annen løs gjenstand – løs gjenstander som ikke fanges opp av de tre andre menneskeskapte objektgruppene; arealbruk (5AB), bygningstyper (5BY) og kulturminner (5KU)

liten løs gjenstand – negativt karakterisert i forhold til stor løs gjenstand

løs gjenstand – ikke fastmontert, oftest sammensatt livsmedium-objekt som helt eller for en stor del består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier og som ikke kategoriseres som kulturspor eller bygning. For å tilhøre menneskeskapte objekter som kilde til variasjon, må gjenstanden(e) klart være ’fremmedelement(er)’ i natursystemet der den eller de forekommer (det vil si at den ikke naturlig hører hjemme der), den/de må være plassert der på grunn av menneskeaktivitet og ha en forventet varighet på stedet på 25 år (gitt at den ikke fjernes som følge av menneskers aktivitet).

stor løs gjenstand – løse gjenstander med en største utstrekning på 2 meter eller mer og/eller en masse på over 50 kg

Hensatte husholdnings- og landbruksmaskiner i åkerkant ned mot liten elv, som eksempel på store, løse gjenstander (5XG–ST). Gjenstandene er i ferd med å skjules blant trær og busker fordi åkerkanten gror igjen som følge av opphør av beite (Ø: Rakkestad: Degernes).

Søppel i vegkant som eksempler på små, løse gjenstander (5XG–SM). (Fi: Kautokeino).

Utfyllende forklaring

Variabelen registreres som forekomstfrekvens av objekter som tilfredsstiller definisjonen av ‘annen løs gjenstand’ i reelle eller tenkte småruter á 10 × 10 m (100 m2). For polygoner med areal < 3,2 da skal rutestørrelsen  2 × 2 m (4 m2) benyttes. Registreringsmetodikken er den samme som for ferdsel med tunge kjøretøy (7TK) og er forklart i større detalj i beskrivelsen av den variabelen.

For å bli registrert, må objektene ha en forventet varighet på stedet på minst 25 år. Det er ingen nedre størrelsesgrense.

‘Andre løse gjenstander’ omfatter oftest utrangerte gjenstander som er ‘hensatt’, med hensikt eller utilsiktet. Forekomster av løse, fremmede gjenstander har ikke først og fremst interesse på grunn av effekter på det biologiske mangfoldet, men som grunnlag for verdisetting av områder.

Objekter som blir plassert på steder der det blir ryddet systematisk (f.eks. engangsgriller i byparker) skal ikke regnes som ‘annen løs gjenstand’.

Eksempler

Typiske eksempler på store, løse gjenstander (5XG–ST) er hensatte bilvrak, båtvrak og husholdsningsmaskiner (kjøleskap, konfyrer etc.)

Typiske eksempler på små, løse gjenstander (5XG–SM) er plastposer (med eller uten innhold), plastflasker, og ilanddrevet plasttau, plastkanner og plasttønner langs strender.