Det som skal registreres er forekomst av ulike kategorier av kulturminner. 5KU–AR–XX og 5KU–BY.

Variabelstruktur

De 6 enkeltvariablene (sammensatte variabler som ikke skal benyttes som registreringsvariabler er understreket) er:

5KU–AR Arkeologisk minne

                5KU–AR–HT Hustuft

                5KU–AR–RU Ruin (bygningsrest)

                5KU–AR–RY Rydningsrøys

                5KU–AR–SG Steingard/steingjerde

                5KU–AR–VA Vanningsanlegg

5KU–BY (Historisk) bygning

Definisjoner

hustuft – grunnmur el.l etter bygning; rester av vegger og tak mangler

kulturminne – fysisk observerbart objekt eller annet observerbart spor etter tidligere menneskelig aktivitet

ruin – rest etter bygning som også inneholder deler av vegger og /eller tak

rydningsrøys – steinhaug med rund eller avlang form og utstrekning større enn 1 m i alle retninger, som er resultatet av rydning av jordbruksmark

steingard/steingjerde – linje av stein som er stablet i lengde over 10 m, som resultat av rydning av jordbruksmark

(historisk) vanningsanlegg – system av grøfter og/eller renner som uten mekanisk spredning sørget for ekstra tilførsel av vann til jordbruksmark

Utfyllende forklaring

Kategoriseringen av kulturminner følger i store trekk inndelingen i Riksantikvarens register for kulturminner, ‘Askeladden’.

Enkeltvariabelen (historisk) bygning (5KU–BY) adresserer gamle bygninger, som i Norge ble gjort gjenstand for kartlegging i perioden 1975–1995. Resultatene av denne kartleggingen er lagret i et eget landsdekkende register, SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg). I Finnmark ble stående bygninger bygd før 1945 registrert, mens det i resten av landet ble registrert bygninger bygd før 1900. I alt inneholder SEFRAK-registeret ca. 515.000 enheter. Bygningene som er registrert I SEFRAK er kategorisert ytterligere, men denne kategoriseringen er ikke ansett som relevant for NiN.

Kategoriseringen av kulturminner tilfredsstiller ikke NiNs krav om fullstendighet og klare definisjoner av alle begreper; mange av kategoriene er vage og klart overlappende, f.eks. hustuft (5KU–AR–HT) og tuft (5AR–AR–TU). Begge disse er implementert i den fulle lista over arkeologiske minner i NiN 2, men det anbefales bare å velge én blant overlappende enheter i ett og samme kartleggingsprosjekt.

Begrepene som betegner kulturminnekategoriene er stort sett oppfattet som selvforklarende, og det finnes derfor ikke klare definisjoner av dem. Definisjonene som benyttes i NiN, er derfor våre egne.

Rydningsrøyser (5KU–AR–RY) og steingarder (5KU–AR–SG) er karakteristiske innslag i jordbrukslandskap preget av tradisjonell bruk. Disse kulturminnene er først og fremst knyttet til mark som har vært gjenstand for slått, fordi effektiv utnyttelse til slått forutsetter slett markoverflate [se beskrivelsen av uLKM slåttemarkspreg (0SP).

Vanningsanlegg finnes først og fremst i de mest nedbørfattige områdene i Norge, og var særlig utbredt i Øvre Gudbrandsdalen og Ottadalen der de kunne være omfattende. Nå er de fleste spor etter slike vanningsanlegg i ferd med å forsvinne.

Eksempel

Eksempler på hustuft (5KU–AR–HT), ruin (5KU–AR–RU), rydningsrøys (5KU–AR–RY) og steingjerde (5KU–AR–SG) er vist i bildene #1–6.

Bildet viser hustuft (5KU–AR–HT) etter våningshus på nedlagt gård, på tidspunktet bildet ble tatt (i 22007) mer eller mindre skjult i ungskog (Ø: Sarpsborg: Skjeberg). 

Store rydningsrøyser (5KU–AR–RY), henholdsvis i restaurert jordbrukslandskap preget av tradisjonell bruk, med styvingstrær (7JB–HT–ST) på Grinde (SF: Leikanger) 

store rydningsrøyser (5KU–AR–RY), henholdsvis i restaurert jordbrukslandskap preget av tradisjonell bruk, med styvingstrær (7JB–HT–ST) på Grinde (SF: Leikanger) og i liten slåtteeng [semi-naturlig eng (T32)] fra Svartdal (Te: Seljord: Flatdal) som er omgitt av skogsmark og nå i sein gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙4). 

ruin (5KU–AR–RU) etter våningshus på den for lengst nedlagte husmannsplassen Nåli i fjellsiden over Nærøydalen (Ho: Voss: Vinje).

steingjerder (5KU–AR–SG) på Vestlandet (Grinde)

steingjerder (5KU–AR–SG) på Sørlandet (AA: Grimstad: Eide) i ca. 50 år gammel blandingsskog av eik og gran  som sannsynligvis representerer jordbruksmark (av uklar type) i sein gjenvekstsuksesjonsfase (7RA–SJ∙4).