Årevinger eller vepser (Hymenoptera) er den mest artsrike insektordenen i Norge, med mer enn 5000 kjente og trolig nesten 3000 ukjente arter. Omlag 80 % av artene i Norge har et parasittisk levesett og snylter på andre virvelløse dyr.

Parasittiske vepser forekommer i alle terrestriske naturtyper, og de er spesielt tallrike i skog som har et rikt utvalg av potensielle verter. Kunnskapen om parasittiske vepser i Norge er generelt svært dårlig både når det gjelder taksonomi, utbredelse og økologi. Dette til tross for at de utgjør en betydelig del av det totale artsmangfoldet og har en viktig reguleringsfunksjon i økosystemene.

Norsk institutt for naturforskning har kartlagt og DNA-strekkodet parasittiske vepser (Proctotrupoidea, Diaprioidea og Chrysidoidea) i et vidt utvalg av skogstyper. Veps har blitt fanget inn fra skoger i alle deler av landet, og dette har gitt mye ny kunnskap om arts-habitatrelasjoner. Prosjektdeltakerne har funnet over 50 nye arter for Norge, i tillegg til flere arter som er nye for vitenskapen men ikke beskrevet ennå. Ismarus distinctus er en ny art for vitenskapen som har blitt beskrevet i løpet av prosjektet. Flere taksonomiske vanskelige artskomplekser har blitt behandlet, og danner grunnlaget for videre forskning på artsgruppene.

Det har blitt gjort mange funn av arter som ennå ikke er vurdert til Rødlista, eller som har havnet i kategorien "Datamangel", og prosjektet har slik styrket kunnskapsgrunnlaget for framtidige rødlistevurderinger og for forvaltning av skog i Norge.

Arbeidet med parasittiske vepser fortsetter i prosjektet PROCTONOR II, hvor målet blir å finne disse insektene i andre habitater enn skog.

 

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, slåghåving i vegetasjon og sålding av strø.

Publikasjoner

Kim C, Notton DG, Ødegaard F & Lee J (2018). Review of the Palaearctic species of Ismaridae Thomson, 1858 (Hymenoptera: Diaprioidea). European Journal of Taxonomy 417: 1-38. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.417