Kammaneter, eller ribbemaneter som de også kalles, er en gruppe av virvelløse dyr som kan bli svært tallrike og som inngår i en samlegruppe kalt «geleplankton». Disse spiller trolig en viktig økologisk rolle i marine økosystemer. I denne gruppen inkluderes også nesledyr som stor- og småmaneter og kappedyr som salper og sekkdyr.

Kammaneter er ofte en oversett og feil-identifisert gruppe i miljøovervåking, kanskje først og fremst fordi de både er en taksonomisk og morfologisk vanskelig dyregruppe å arbeide med. De har fått mye oppmerksomhet i de siste årene på grunn av mulige sammenhenger mellom økt forekomst og miljøendringer. Prosjektet skal kartlegge hvilke arter av kammaneter som lever langs norskekysten, i Barentshavet og i havområdene rundt Svalbard, og sammenligne dette med materiale fra Østersjøen og Kattegat-Skagerak. Gjennom dette arbeidet vil det bli utviklet en bestemmelsesnøkkel for arter i norske farvann. Prosjektet vil bidra til å styrke kompetansen i Norden, og skal gjennomføres i nært samarbeid med pågående forskning og kartlegging av «geleplankton» støttet av Forskningsrådet og Artsdatabanken.

Innsamlingsmetoder

WP3-nett, WP2-nett, FTA-papir.