Isotomurus balteatus er en spretthale som er funnet i Pasvikdalen i Finnmark.

Faunaen i jordsmonnet er dårlig kjent sammenlignet med det som lever på jordens overflate. Dette prosjektet skal undersøke diversiteten av midd, spretthaler og rundormer i jorda i subarktiske strøk i Øst-Finnmark.

Jordfauna er et stort reservoar for terrestrisk biologisk mangfold involvert i viktige økosystemprosesser, men beskrivelsen av artsmangfoldet i jord henger etter beskrivelsen av det øvrige terrestriske mangfoldet. Spesielt i nordlige områder, inkludert det nordlige subarktiske Norge, er viktige taksonomiske grupper i jord, som midd (Acari), spretthaler (Collembola) og rundorm (Nematoda) fortsatt lite undersøkt. Disse tre gruppene representerer en stor del av mangfoldet og forekomsten av jordlevende arter, og man forventer å finne mange nye arter for Norge.

I løpet av prosjektet skal det foretas systematiske jordprøvesamlinger av alle de viktigste forekommende jordtyper i vanlige naturtyper i det subarktiske Øst-Finnmark. Studien vil dekke et relativt stort geografisk område, inkludert store gradienter i miljø- og klimavariasjon og innslag av østlige arter langs den norsk-russiske grenseregionen. Prosjektet tar dermed hensyn til de viktigste biotiske og abiotiske faktorene som bestemmer forekomst og utbredelse av jordarter.

I forbindelse med prosjektet planlegges det et kurs i samarbeid med ForBio, og skoleklasser fra både Norge og Russland vil bli tilbudt undervisning om jordfauna. I tillegg skal universitetsstudenter få tilbud om å jobbe som feltassistenter om sommeren.

Prosjektet er et internasjonalt samarbeid mellom NIBIO Svanhovd, Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk riksmuseet i Stockholm (Sverige), og Kazimierz Wielki Universitet i Bydgoszcz (Polen).