Vannmidd og fjærmygg er begge artsrike grupper med stor utbredelse, og som finnes i mange ulike typer ferskvann. De er gode miljøindikatorer, som per dags dato sjeldent blir brukt på grunn av blant annet manglende taksonomisk kunnskap. Til tross for mye kunnskap om kalkrike vassdrag i Norge er vannmidd- og fjærmyggarter dårlig kartlagt.

Kalkrikt ferskvann er kjent for å ha en rik fauna og flora, men noen av artsgruppene som lever i dette habitatet er dårlig kartlagt. To mulige årsaker til dette er at artsbestemmelse kan være ressurskrevende og at det er mangel på taksonomiske eksperter på enkelte artsgrupper i Norge. Dette kan også forklare hvorfor enkelte artsrike ferskvannsgrupper ikke blir brukt i miljøovervåkning.

Dette prosjektet er en oppfølgning til prosjektet Vannmidd, fjærmygg og sviknott – Water M&M. Målet er å kartlegge vannmidd og fjærmygg i og rundt ca. 100 kalkrike vannforekomster i Sør-, Midt- og Nord-Norge. De innsamlede artene skal knyttes til en spesifikk naturtype, DNA-strekkodes og bli en del av NTNU Vitenskapsmuseets vitenskapelige samling. Prosjektet forventer å samle inn ca. 150 vannmiddarter (ordenen Trombidiformes) og 150-200 fjærmyggarter (familien Chironomidae), hvorav 30-40 arter potensielt er nye arter for Norge. Materialet skal samles inn ved bruk av blant annet vannhåv, Malaisefelle og insekthåv.