Visste du at det kan finnes mer enn 150 arter av mikroskopiske, hvitaktige slektinger til meitemark i jord, i ferskvann og på strender ved havet? De hører hjemme i familien Enchytraeidae. Til tross for at mange av artene har vitenskapelige navn og omkring 50 arter allerede er kjent fra  Norge, må vi bruke DNA-analyser for å identifisere dem.

Enchytraeider - «hvitmarker» - er leddormer som er mindre, men nært beslektet med meitemarker. De er trolig den mest artsrike familien av belteormer i Norge. Prosjektet har som mål å samle inn enchytraeider fra rundt 300 lokaliteter over hele Norge og på Svalbard. Enchytraeider vil bli identifisert ved hjelp av mikroskopistudier og DNA-analyser. 

Liknende undersøkelser i Sverige har avslørt et oppsiktsvekkende rikt artsmangfold, med mange kryptiske arter som er genetisk ulike men ser likedanne ut. Det forventes at de fleste av disse artene også finnes i Norge. Prosjektet skal sammenstille en nasjonal oversikt over enchytraeider i Norge og etablere en database med DNA-strekkoder for alle disse artene.

Enchytraeider ekstraheres levende fra en jordprøve. De mikroskopiske ormene tvinges til å bevege seg ned i en vannfylt flaske av varmen fra lyskilden ovenfor.

Innsamlingsmetoder

Innsamling av en 1 liter jordsmon eller akvatiske sedimenter på hver lokalitet. Deretter ble markene ekstrahert fra jord/sedimentprøven.