Tørre, åpne områder i lavlandet, som sandbunn, rasmark, kalkrik mark og kulturlandskap med langvarig hevd, er generelt artsrike områder hvor det er stor sannsynlighet for å finne arter som ikke tidligere er påvist i Norge.

Prosjektet har kartlagt spretthaler, edderkopper, biller, nebbmunner, vepser og tovinger i artsrike lokaliteter på tørrmark i Sør-Norge. Kartleggingen bygger på pilotprosjektet ARKO-sandområder som gjennomføres i regi av nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

Innsamlingen er utført med mange ulike metoder tilpasset de ulike gruppene av virvelløse dyr som prosjektet har fokusert på. Totalt har 41 lokaliteter i Møre- og Romsdal, Sogn og Fjordane, Vest-Agder, Telemark, Akershus, Oslo, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag blitt kartlagt.

Det er påvist 121 nye arter for Norge innenfor gruppene landsnegler, spretthaler, pauropoder, nebbmunner, støvlus, plantevepser, broddvepser, biller, tovinger og edderkopper. Tre av disse er nye for vitenskapen og 15 er påvist for første gang i Norden. Prosjektet har også gjort viktige andrefunn eller gjenfunn av sjeldne billearter. Kunnskap fra prosjektet har vært et viktig bidrag til det faglige grunnlaget for handlingsplanen for sandområder og sanddynemark.

 

Innsamlingsmetoder

IBISCA-prinsippet. Faste prøveflater og fast innsamlingsregime. Innsamlingsmetodikk tilpasset de respektive artsgruppene. Malaisefelle, fallfeller og blomsterkasse. Varmetrakter under lyspærer. Flotasjon, håving og innsamling med gule fat.