Broddvepser omfatter godt kjente og iøynefallende insekter som stikkevepser, maur, bier og humler, samt artsrike men mindre kjente grupper som f.eks. gullvepser, veivepser og gravevepser. Gruppen kan kjennes igjen på den smale vepsetaljen kombinert med 12-13 antenneledd, et nokså komplisert og enhetlig ribbenett i vingene og at hunnene har en brodd som er knyttet til en giftkjertel.

Broddvepser (Aculeata) har en viktig funksjon som pollinatorer av planter. Det er et særlig behov for mer kunnskap om denne artsgruppen da det er dokumentert at mange arter er på tilbakegang. Målet for prosjektet var å gjennomføre en helhetlig kartlegging av broddvepser på utvalgte steder i Norge. Dette inkluderer omfattende ny kartlegging på dårlig undersøkte områder, videre bearbeiding av innsamlet materiale fra prosjektet INVENT-ART (finansiert av Artsprosjektet 2009-2012), samt DNA-strekkoding av alle broddvepsarter påvist i Norge.

Prosjektet har gitt ny kunnskap om artsmangfoldet og om artenes utbredelse og taksonomi. Mer enn 50 nye arter av broddveps er påvist i Norge i løpet av prosjektperioden. Flere av disse er foreløpig ikke beskrevet, og noen har usikker artsstatus. Det offisielle antallet arter av broddveps med reproduserende bestand utendørs i Norge er nå ca. 610 arter, dersom vi ikke tar med de ubeskrevne artene og de med usikker artsstatus. Dersom vi inkluderer disse, vil artsantallet være 626.

Mange arter er oppdaget innen familien gullveps der prosjektet har hatt en særlig satsing. Dette har resultert i tre internasjonale publikasjoner som inkluderer beskrivelse av en ny art for vitenskapen og bestemmelsesnøkkel over alle nordiske og baltiske arter. Det har også vært spesifikk fokus på humler som har resultert i to internasjonale artikler. I tillegg er det funnet ni nye maurarter for Norge. En art veiveps, en kloveps og fire arter av graveveps er funnet nye for vitenskapen. En murervepsart man tidligere trodde var utdødd er gjenoppdaget.

Resultater fra DNA-strekkoding indikerer at familien kloveps (Dryinidae) er langt mer artsrik enn tidligere antatt. Artsantallet i denne familien har økt fra 29 til mer enn 50 i Norge.

Prosjektet har bidratt til kompetanseoverføring gjennom et utstrakt samarbeid internasjonalt og har hatt en høy formidlingsprofil. Prosjektet har vært koblet til pågående kartlegging og relevante prosjekter innen biosystematisk forskning og har gitt et stort bidrag til DNA-strekkoding av materiale fra Norge gjennom NorBOL.

 

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, håving, direkte søk på marka og under steiner og i ved og bark. Gule fat er brukt i begrenset grad. 

Publikasjoner

Paukkunen J, Rosa P, Soon V, Johansson N & Ødegaard F (2014). Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864(1): 001–067. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3864.1.1

Soon V, Budrys E, Orlovskyte S, Paukkunen J, Ødegaard F, Ljubomirov T & Saarma U (2014). Testing the validity of Northern European species in the Chrysis ignita species group (Hymenoptera: Chrysididae) with DNA Barcoding. Zootaxa 3786 (3): 301–330. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3786.3.4

Ødegaard F, Olsen KM, Staverløkk A & Gjershaug JO (2015). Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80–99.