Vingespenn

Hann 28-33 mm.

Kjennetegn

Hunn vingeløs, kroppslengde 15-19 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover gjennom Russland til Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men finnes nord til Dalarne i Sverige.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (seljer, vier, pil), bjørk (Betula), or (Alnus), blokkebær og blåbær. Også funnet på en del andre planter.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

På åpne fuktige biotoper som fuktenger og sjøstrender. Hannen flyr så å si bare om dagen i solskinn.