Vingespenn

Hann 31-38 mm., hunn 36-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, og øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men utbredt i sørøstlige deler av Sverige. Arten fantes tidligere lenger mot nord og vest, opp til Dalarne.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp, men også på Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo juni - juli. Enkelte år opptrer en partiell 2. generasjon i august - primo september.

Økologi

I løvskog og buskrike steder på relativt fuktig jordbunn.