Ekstrem-energipreget fast saltvannsbunn er sjøbunn som består av steiner, blokker eller fast fjell og er utsatt for så sterke bølger og strømmer at tang og tare ikke kan vokse der. Bare arter som tåler veldig mye vannbevegelse, som for eksempel rur og blåskjell, klarer seg. Så mye vannbevegelse finnes vanligvis bare på grunt vann, og strømstyrken avtar raskt med dypet.

Kort om hovedtypen

Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn omfatter fast saltvannsbunn (stein- og blokkdominert bunn samt fast fjell) som regelmessig er i kontakt med vann med så sterk bevegelsesenergi at alger (tang- og tarearter) ikke dominerer. De hyppigst forekommende samfunnene på bunn med svært sterk energi er sekkedyrsamfunn og mikrofilm-samfunn. Til og med de kraftigste tidevannsstrømmene langs norskekysten, som for eksempel Saltstraumen i Nordland, kjennetegnes ved rikelig forekomst av algearter som for eksempel butare (Alaria esculenta). Sterk strøm er altså ikke alene tilstrekkelig til å betinge forekomst av ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn. Fordi forekomsten av miljøforhold typisk for ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn avtar raskt med økende dyp, forekommer hovedtypen sannsynligvis bare i den eufotiske sonen.

Utfyllende beskrivelse

Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn forekommer på steder som er utsatt for svært sterk bølgevirkning (eksponerte klippekyster). Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn kjennetegnes av at bølgeslagene så kraftige at bare svært eksponeringstolerante arter klarer seg. Typiske arter på ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn er rur (Balanus spp.) og blåskjell (Mytilus edulis).

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypen:

  • Avgrensningskommentar 10 – korallskogsbunn (M7) mot ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn (M8) og fast afotisk saltvannsbunn (M9)
  • Avgrensningskommentar 11 – hovedtyper på eufotisk saltvannsbunn mot hovedtyper på afotisk saltvannsbunn
  • Avgrensningskommentar 12 – ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn (M8) mot relevante hovedtyper på annen fast saltvannsbunn: tareskogsbunn (M10) og annen fast eufotisk saltvannsbunn (M11)

Kort om grunntypeinndelingen

Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn vil inntil videre ikke bli delt i grunntyper.

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn er sannsynligvis en relativt homogen natursystem-hovedtype, med en artssammensetning av miljøstress-toleratorer som kan leve under de ekstreme strøm- og bølgeforholdene som tidvis rår der hovedtypen finnes.

Andre lokale basisøkokliner

Det finnes miljøvariasjon innenfor hovedtypen, men fordi det er usikkert om denne gir seg utslag i variasjon i artssammensetning er ingen lokale basisøkokliner utpekt som ’andre lokale basisøkokliner’ i et beskrivelsessystem for hovedtypen. En mulig kandidat til et slikt beskrivelsessystem er kornstørrelse (KO), som varierer innenfor hovedtypen i hvert fall fra trinn 7 steindominert til trinn 9 fast fjell. Hele spekteret av variasjon i helning (HE) er representert, men det er ikke kjent om variasjonen i helning (HE) har betydning for variasjon i artssammensetningen. Det kan muligens finnes variasjon i marin salinitet (SA) innenfor hovedtypen, men det er også mulig at bølgevirkningen innenfor de ytre, eksponerte kystklippene ikke er sterk nok til at hovedtypen finnes der.

Regional variasjon

Ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn er sannsynligvis knyttet til vannmassetype (MT) trinn Y2 kystvann, og forekommer i hvert fall i marine økoregioner (MS) fra 2 Nordsjøen til 4 Barentshavet.

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn inneholder bare generelle tilstandsøkokliner (Fig. 1).

Objektinnhold

Beskrivelsessystemet for ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn inneholder bare objektgrupper uten direkte betydning for artsmangfoldet (Fig. 2).

Landformvariasjon

Landformvariasjon er ikke direkte relevant, verken for avgrensning av ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn eller for å beskrive variasjon innenfor hovedtypen.