Afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser omfatter bunnen i innsjøer hvor bunnvannet er helt i ro og aldri blander seg med resten av vannet i innsjøen. Slik bunn mottar hele tiden et regn av døde planter og dyr (næringsstoffer til bunndyrene) ovenfra, mens ingen ting føres bort. Når plante- og dyremateriale brytes ned, forbrukes oksygen. Sjøer med stagnerende bunnvann har ingen måte å fornye oksygenet på, og mangler derfor alltid oksygen. Dette lager veldig spesielle forhold i denne delen av innsjøen. Få arter trives under slike forhold. Innsjøer med naturlig permanent stagnerende bunnvann er sjeldne i Norge.

Kort om hovedtypen

Afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (innsjøer uten utskifting av bunnvannet). Slik innsjøbunn kjennetegnes av svært spesielle kjemiske forhold (mange ulike typer spesielle kjemiske forhold forekommer). Fordi vannet ikke sirkulerer, sedimenteres alt tilført materiale. Permanent oksygenmangel er typisk. Få arter kan leve under de spesielle forholdene som rår på afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser, og artsmangfoldet er lavt. Det finnes relativt få meromiktiske innsjøer i Norge, og afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser er derfor en relativt sjelden naturtype.

Utfyllende beskrivelse

Meromiktiske innsjøer kan deles i flere kategorier på grunnlag av årsaken til at bunnvannet ikke sirkulerer, og variasjon i kjemiske forhold på bunnen (se Artikkel 6). J. Økland & K. Økland (1998) lister opp et tjuetall meromiktiske sjøer i Norge og gir utfyllende beskrivelser av noen av dem.

Drøfting av andre temaer med relevans for hovedtypen

Sirkulasjonssystemer i ferskvannssystemer

Sirkulasjonssystemer i ferskvann er behandlet i Artikkel 6

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentar er relevant for denne hovedtypen:

  • Avgrensningskommentar 21 – afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser (F3) og afotisk normal innsjøbunn (F4)

Kort om grunntypeinndelingen

Afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser blir ikke delt videre inn i grunntyper.

Begrunnelse for ikke å dele hovedtypen videre opp

Som det framgår av Artikkel 6, er det beskrevet en lang rekke ulike kategorier av innsjøer på grunnlag av årsaken til at bunnvannet (monimolimnion) ikke skiftes ut. Dersom det er sammenheng mellom bunnvannets opphav, de kjemisk/fysiske forholdene som rår på bunnen og artssammensetningen i og nær bunnen, bør hovedtypen deles videre opp.

Andre lokale basisøkokliner

Det er foreløpig ikke kunnskapsgrunnlag for å tilordne andre lokale basisøkokliner til beskrivelsessystemet for afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser

Regional variasjon

Naturlig forekomst av permanent stagnerende bunnvann er ikke vanlig i Norge; et tjuetalls slike sjøer er beskrevet av J. Økland & K. Økland (1998). Disse er konsentrert til bioklimatisk sone: boreale og alpine områder (BS–A) trinn 1 boreonemoral sone (BN) i Sør-Norge. Sannsynligvis er det minimal regional variasjon i artssammensetning innen hovedtypen

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser inneholder bare generelle tilstandsøkokliner (se Fig. 1). Det kan tenkes at vassdragsregulering (VR) bør inkluderes i beskrivelsessystemet for denne hovedtypen

Objektinnhold

Det er lite sannsynlig at det finnes spesifikke ’objekter’ i denne natursystem-hovedtypen, men to objektgrupper uten direkte betydning for artsmangfoldet (Fig. 2) er inkludert i beskrivelsessystemet for hovedtypen

Landformvariasjon

Landformvariasjon er ikke direkte relevant, verken for å karakterisere arealenheter av afotisk innsjøbunn under permanent stagnerende vannmasser, eller for å beskrive variasjon innenfor denne hovedtypen

Dominans

Ingen dominanstyper blir beskrevet for denne hovedtypen.