Fast afotisk saltvannsbunn omfatter all fast sjøbunn i områder som har så lite lys at planteplankton ikke kan leve der og produsere oksygen, og som ikke hører til kategoriene kald havkildebunn, varm havkildebunn, permanent anoksisk saltvannsbunn, korallrev-bunn eller korallskogsbunn. Med fast sjøbunn mener vi sjøbunn med fast fjell eller steiner som er store nok til at de ligger stille.

Kort om hovedtypen

Fast afotisk saltvannsbunn omfatter all saltvannsbunn under kompensasjonsdypet som ikke eksplisitt inngår i noen av saltvannssystem-hovedtypene for spesiell bunn (havbunnskilder, permanent anoksisk saltvannsbunn, korallrev-bunn eller korallskogsbunn).

Drøfting av andre temaer med relevans for hovedtypen

Faglig grunnlag for videre oppdeling av fast afotisk saltvannsbunn på flere hovedtyper

Fast afotisk saltvannsbunn omfatter all fast saltvannsbunn under kompensasjonsdypet som ikke inngår i hovedtyper for spesiell bunn. Variasjonen i natursystemer på fast bunn på større dyp enn kompensasjonsdypet er foreløpig lite kjent, men kunnskapen om dyphavsnaturen er raskt økende på grunn av den omfattende kartlegginmgen som finner sted i regi av MAREANO-programmet. Det er mulig at denne hovedtypen ved nærmere undersøkelser vil vise seg så heterogen, både med hensyn til artsmangfold og miljøforhold, at det vil være hensiktsmessig å dele den opp i flere hovedtyper.

Avgrensning mot andre hovedtyper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypen:

Avgrensningskommentar 7 – permanent anoksisk saltvannsbunn (M5) mot fast afotisk saltvannsbunn (M9), mellomfast afotisk saltvannsbunn (M12) og løs afotisk saltvannsbunn (M14)
Avgrensningskommentar 10 – korallskogsbunn (M7) mot ekstremenergi-preget fast saltvannsbunn (M8) og fast afotisk saltvannsbunn (M9)
Avgrensningskommentar 11 – hovedtyper på eufotisk saltvannsbunn mot hovedtyper på afotisk saltvannsbunn
Kort om grunntypeinndelingen

Fast afotisk saltvannsbunn deles tentativt i to grunntyper på grunnlag av én økoklin (Fig. 1):

Helning (HE)

Valg av økokliner og trinn

Denne hovedtypen inkluderer en stor varasjonsbredde innenfor bunnsamfunn, fra saltvannsbergvegger og -grotter til stabile grus- og steinforekomster. Økoklinen helning (HE) skiller bergvegger og grotter [helning (HE) trinn 11–12] fra øvrig fast afotisk saltvannsbunn, slik at grunntypeinndelingen av fast afotisk saltvannsbunn blir en parallell til inndelingen av hovedtypen annen fast eufotisk saltvannsbunn. Foreløpig finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon av variasjonen i artssammensetning på fast bunn i den afotiske sonen til å trekke flere økokliner inn i grunntypeinndelingen. Andre økokliner som kan være viktige for variasjon i artssammensetning, som kornstørrelse (KO) og marin salinitet (SA), er tentativt lagt inn i beskrivelsessystemet for fast afotisk saltvannsbunn.

Drøfting av inndelingen i grunntyper

Inndelingen i to grunntyper er vist i Fig. 1. Todelingen langs helning (HE) er tentativ og må revurderes etter at kunnskapsgrunnlaget er sammenstilt og ny kunnskap er innhentet. Store mengder av relevant informasjon blir samlet inn gjennom MAREANO-programmets omfattende kartleggingsinnsats.

Andre lokale basisøkokliner

Lokale basisøkokliner som det er sannsynlig at faanger opp variasjon i artssammensetningen innenfor fast afotisk saltvannsbunn, og som derfor er inkludert i et tentativt beskrivelsessystem (Fig. 2), er:

Marin salinitet (SA) er tatt inn i beskrivelsessystemet for fast afotisk saltvannsbunn fordi hovedtypen forekommer fra indre deler av lange fjorder med stor ferskvannstilførsel til store dyp i det åpne havet. Todelingen som er benyttet i grunntypeinndeling og beskrivelsessystem for andre hovedtyper på saltvannsbunn, med ei grense mellom trinn 3 brakt (vann) og trinn 4 salt (vann) med redusert saltinnhold, er benyttet.

Kornstørrelse (KO) varierer fra trinn 6 grov grus til 9 fast fjell (NiN BB 6: Artikkel 14: C). Det er sannsynlig at artssammensetningen, særlig av arter med løsere tilknytning til bunnen, som fisk, krepsdyr etc., varierer betydelig mellom fast fjell (som har liten overflate og få skjulesteder) og øvrig fast bunn. Derfor er det sannsynlig at det finnes variasjon i artssammensetning mellom ulike trinn langs økoklinen kornstørrelse (KO). Inntil videre er ikke de aktuelle trinnene langs kornstørrelse (KO) slått sammen.

Det er mulig at det innenfor hovedtypen finnes variasjon i artssammensetning relatert til strømforhold [variasjon langs økoklinen bevegelsesenergi (BE) fra trinn 1 stille vann til trinn 4 middels energi], men sammenhengen mellom økoklinene kornstørrelse (KO) og bevegelsesenergi (BE) er så sterk at det er uvisst om bevegelsesenergi (BE) forklarer variasjon i artssammensetning i tillegg til variasjonen som allerede er fanget opp av kornstørrelse (KO). Bevegelsesenergi (BE) er derfor foreløpig ikke inkludert i beskrivelsessystemet for denne hovedtypen.

Regional variasjon

Fast afotisk saltvannsbunn forekommer over hele spekteret av vannmassetyper (MT) og marine økoregioner (MS).

Tilstandsøkokliner

Beskrivelsessystemet for fast afotisk saltvannsbunn inneholder foreløpig bare generelle tilstandsøkokliner (Fig. 3). I framtidige versjoner av NiN kan overbeskatning (OB) være aktuell som en hovedtypespesifikk variabel i beskrivelsessystemet.

Objektinnhold

Beskrivelsessystemet for fast afotisk saltvannsbunn omfatter bare objektgrupper uten direkte betydning for artsmangfoldet (Fig. 4).

Landformvariasjon

Landformvariasjon er ikke direkte relevant, verken for avgrensning av fast afotisk saltvannsbunn eller for å beskrive variasjon innenfor hovedtypen.

Dominans

Ingen dominanstyper blir beskrevet for denne hovedtypen.