Miljøvariabelen beskriver kategorier av forurensning eller fysikalske endringer på limniske økosystem pga. menneskelig aktivitet.

LKM-en MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning er delt inn i åtte basisklasser med bakgrunn i ulike former for menneskeskapt forurensning som fører til at artssammensetning og den økologiske funksjonen blir sterkt og irreversibelt endret. Ofte fører den fysikalsk-kjemiske påvirkningen til en artsuttynning over tid. F.eks. vil en forsuring medføre at forsuringsfølsomme og ofte kalkkrevende arter, blir sterkt redusert eller utryddet. Næringsoverbelastning i vann vil ofte gi en rask suksesjon og dominans av næringskrevende planter som dunkjevle Typha spp. og andemat Lemna minor. I enkelte tilfeller kan utslipp av plantevernmidler eller gassovermetning føre til en akutt forgiftning med massedød av organismer som resultat.

Basisklasser

Kunnskapsbehov

Kunnskap om hvordan MK Fysikalsk-kjemisk menneskepåvirkning påvirker variasjonen i artssammensetningen er mangelfull for mange organismegrupper.