Denne komplekse miljøfaktoren fanger opp ulike typer fastmark som over tid er formet av naturlige stress- eller forstyrrelsesprosesser, og som har gitt opphav til artssammensetning som avviker fra omgivelsene. 

De ulike disruptive prosessene som er beskrevet i tabellen har gitt opphav til natursystemer med en artssammensetning som er vesentlig forskjellig fra tilsvarende normale systemer. Basisklassene skal derfor oppfattes som egne natursystem-hovedtyper, og er nærmere omtalt under beskrivelsen av den respektive hovedtypen.    

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste om det er vesentlig forskjeller i artssammensetning i forhold til sammenliknbar natur. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata.

 

Basisklasser