Miljøvariabelen beskriver næringsforholdene i utløpsoset til innsjøer. Næringstilførselen skjer i form av drift av løst og partikulært organisk materiale, inkludert planktoniske organismer.

Næringstilførselstillegg er en viktig LKM for å definere bunnen i og nedenfor utløpsoset til innsjøer. Utløpsoset mottar næringstilskudd fra innsjøen oppstrøms gjennom drift av løst og partikulært organisk materiale. Plante- og dyreplankton og bunndyr fra innsjøen føres med strømmen ut av innsjøen og nedover elva. Dyreplanktonet som drifter kan bestå av dyregrupper som hjuldyr, hoppekreps og vannlopper. I slike utløpsos blir det blant annet en fauna av filtrerere som nettspinnende vårfluer og knott. Utløpsoset får ofte også et rikere samfunn av påvekstalger. Driften av næring kan være betydelig og fører til en flora og fauna like nedstrøms innsjøen som er både mer arts- og individrikt, sammenlignet med elvebunnen nedenfor utstrømsområdet. Faunaen i slike utløpsos gir et rikt oppvekstområde for fisk. Lengden på utstrømsområdet nedover elva er ofte i størrelsesorden to til tre ganger bredden på utløpsoset.

Basistrinn

Kunnskapsbehov

Kunnskap om variasjonen i artssammensetningen som grunnlaget for trinninndelingen er mangelfull. Ofte unngår man i overvåkingsprosjekter å legge bunndyrstasjoner i utstrømsområdet fordi disse områdene ikke er representative for resten av elvestrekningen.