Det som skal registreres er forekomst av ulike kategorier av arealbruk.

Variabelstruktur

De 43 enkeltvariablene som fordeler seg på fire sammensatte variabler er:

5AB–DO Driftsområder

                5AB–DO–FY Fyllplass

                5AB–DO–GR Grustak

                5AB–DO–GU Gruve

                5AB–DO–IO Industriområde

                5AB–DO–LT Leirtak

                5AB–DO–SB Steinbrudd

                5AB–DO–ST Steintipp

                5AB–DO–TT Torvtak

                5AB–DO–TØ Tømmervelte

                5AB–DO–XD Annet driftsområde

5AB–FO Fritidsområder

               5AB–FO–AL Alpinbakke

               5AB–FO–CA Campingplass

               5AB–FO–GO Golfbane

               5AB–FO–LE Lekeplass

               5AB–FO–RA Rasteplass

               5AB–FO–SB Skytebane

               5AB–FO–SF Skytefelt

               5AB–FO–SI Sports/idrettsplass

               5AB–FO–XF Annet fritidsområde

5AB–KO Kulturområder

               5AB–KO–BY Bymessig bebyggelse

               5AB–KO–DM Dyrket mark

               5AB–KO–FH Frukthage

               5AB–KO–GP Gravplass

               5AB–KO–GÅ Gårdstun

               5AB–KO–HY Hyttefelt

               5AB–KO–LO Landbruksområde

               5AB–KO–PA       Park

               5AB–KO–SE Setervoll

               5AB–KO–TE Tettbebyggelse

               5AB–KO–XB Annet bebygd område/kulturområde

5AB–TO Transportområder

               5AB–TO–FP Flyplassområde

               5AB–TO–JB Jernbane, trikk (skinnegående transportmiddel)

               5AB–TO–KG Antenne

               5AB–TO–KL Kraftlinje

               5AB–TO–RG Rørgate

               5AB–TO–SM Sti, merket

               5AB–TO–SX Sti, annen

               5AB–TO–TS Stasjonsområde for kollektivtransport

               5AB–TO–VE Europaveg (E)

               5AB–TO–VF Fylkesveg (F)

               5AB–TO–VG Gang- og sykkelveg (G)

               5AB–TO–VK Kommunal veg (K)

               5AB–TO–VP Privat veg (P)

               5AB–TO–VR Riksveg (R)

               5AB–TO–VS Skogsbilveg (S)

Utfyllende forklaring

Kategoriseringen av arealer etter bruk følger SOSI-standarden for AREALBRUK, som benyttes i offentlige kartverk og kartdatabaser. Begrepene er stort sett oppfattet som selvforklarende og det finnes spesifikke definisjoner bare for et fåtall av dem (standarden inneholder presiseringer ‘når man finner det nødvendig’).

Kategoriseringen av arealbruk tilfredsstiller ikke NiNs krav om fullstendighet og klare definisjoner av alle begreper; mange av kategoriene er vage og vil oppfattes som overlappende samtidig som mange typer arealbruk mangler i lista. Eksempler på uklart avgrensete kategorier er bymessig bebyggelse (5AB–KO–BY) og tettbebyggelse (5AB–KO–TE), og dyrket mark (5AB–KO–DM), gårdstun (5AB–KO–GÅ), landbruksområde (5AB–KO–LO), setervoll (5AB–KO–SE) og frukthage (5AB–KO–FH).

I NiN skal variablene oppfattes slik at mer generelle variabler bare skal benyttes om arealbruk som ikke passer med definisjonen av en spesifikk kategori som utgjør en delmengde av den generelle kategorien. Tettbebyggelse (5AB–KO–TE) skal derfor bare benyttes om arealbruk som ikke faller inn under definisjonen av bymessig bebyggelse (5AB–KO–BY), og landbruksområde (5AB–KO–LO) skal bare benyttes om områder som ikke faller inn under definisjonen av dyrket mark (5AB–KO–DM), gårdstun (5AB–KO–GÅ), setervoll (5AB–KO–SE) eller frukthage (5AB–KO–FH).

Blant kategorier av arealbruk som med fordel kunne, men som ikke er inkludert i lista som egne kategorier fordi de dekker store arealer, kan nærings- og handelsområder under driftsområder (5AB–DO) nevnes.

SOSI-standarden for AREALBRUK vil bli benyttet i NiN inntil en ny og mer presis kategorisering eventuelt blir utarbeidet, i tråd med prinsippet om at NiN i størst mulig grad skal gjenbruke vedtatte standarder på fagområder utenfor naturvitenskap.

Én av de 43 enkeltvariablene, kraftlinje (5AB–TO–KL), inngår ikke i SOSI-standarden, men er lagt til i NiN versjon 2 for å fange opp en kategori av arealbruk som har betydning for artsmangfold og vurdering av verdi.