Podetier av stubbelav med svak forgreining i toppen og grupper av bleikt kjøttfarga fruktlegemer.

Stubbelav er en liten og karakteristisk begerlav med bleikt kjøttfarga fruktlegemer i grupper. Det er en barskogsart med svakt østlig utbredelse. Den vokser på død ved, fortrinnsvis av bartrær, ofte på snittflaten av stubber.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er opp til 3 cm høye, ugreina eller sparsomt greina i toppen, opp til 3 cm høye. Fargen er gulgrønn til gråhvit. Overflaten av podetiene har en noe småruglete bark i øvre del. I nedre del mot basis utvikles det av og til tydelige gryn og små skjell. Basalskjellene er små og uanselige, som regel vedvarende.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er vanlige. De er bleikt kjøttfarga (som kyllingkjøtt) og sitter i små grupper eller klaser i spissen av podetiene.

Pyknidier

Pyknidier er forholdsvis sjeldne. De har bleike munninger og sitter på basalskjell eller på siden av unge podetier.

Kjemi

Tallus reagerer PD-, K-, C-, KC+ svakt gult eller KC-. Stubbelav inneholder barbatinsyre med følgestoffer og små mengder usninsyre i tallus.

Fertile podetier av stubbelav. Merk svak gulfarge av usninsyre og barkkledd, litt ruglete overflate med tendens til små skjell nederst.

Økologi

Stubbelav vokser på død ved av bartrær, særlig på snittflata av gamle furustubber. Den er noe mindre vanlig på granstubber og læger. Av og til vokser stubbelav også på humusrik jord, torv og døende moser. Arten opptrer oftest i furudominert skog eller i blandingsskoger med gran og furu i kontinentale områder. Mer sjelden opptrer den også i fuktige, grandominerte skoger. Lengst nord vokser den i bjørkedominert skog.

Utbredelse i Norge og Norden

Stubbelav er vanlig på Østlandet og vokser mer spredt i midtre og indre deler av Trøndelag og nordover til Finnmark. Den er sjelden eller mangler på Sør- og Vestlandet. Arten er også påvist i Sverige, Finland og Danmark, men er forholdsvis sjelden lengst sør.

Utbredelse i verden for øvrig

Stubbelav er en vidt utbredt art i det boreale barskogsbeltet (taigaen) og finnes både i Europa, Asia og Nord-Amerika. Den vokser hovedsakelig i kontinentale områder.

Forvekslingsarter

Stubbelav har ingen åpenbare forvekslingsarter.

Kommentarer

Stubbelav er en lett kjennelig art med sine korte, nesten ugreina podetier og med grupper av bleikt kjøttfarga fruktlegemer i toppen.