Blåpigglav har uregelmessige, halvveis nedliggende, knudrete podetier, ofte med en svak blågrønn fargetone.

Blåpigglav ligner pigglav, men podetiene er ofte delvis nedliggende og har lukkede greinvinkler. Arten har også som regel en annen farge, grågrønn til svakt blågrønn. Den vokser på sanddyner og i heier og furuskog langs kysten.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene hos blåpigglav er uregelmessig gaffelgreina, ofte nedliggende og kan bli opp til 7 cm lange. Greinvinklene er lukkede. Fargen er overveiende lyst gul til gulgrønn eller grågrønn med svakt blågrått skjær. Greinspissene er brune. Overflata av podetiene er som regel ruglete og barkkledd, uten skjell eller soredier. Basalskjellene er små og forsvinnende og er ikke observert i norsk materiale.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er ikke kjent fra norsk og nordisk materiale.

Pyknidier

Pyknidier er sjeldne. De er kjegleformete med innsnørt basis og har brune munninger. De sitter i greinspisser eller direkte på hovedgreinenes nedre del.

Kjemi

Tallus hos blåpigglav har ingen fargereaksjoner. Arten inneholder usninsyre og destriktinsyre samt andre terpenoider i tallus. På eldre herbariemateriale kan destriktinsyre sees som blåaktige krystallnåler på podetiene.

Økologi

Blåpigglav vokser på mineralrik jord og sand eller noe humusholdig jord på berg, oftest på kalkfattig grunn. Den opptrer i stabiliserte sanddyner og på strandberg med mer eller mindre saltpåvirkning. Arten vokser også i kystlyngheier og åpne kystfuruskoger. Den kan også opptre sjelden på sandholdig grunn i innlandet.

Utbredelse i Norge og Norden

Blåpigglav er utbredt hovedsakelig langs kysten i Sør-Norge fra Østfold til Rødøy i Nordland, men med spredte forekomster i innlandet. Den er vanligst på Vestlandet. Arten er ellers utbredt i søndre deler av Sverige inklusive Øland og Gotland samt i Danmark. Blåpigglav mangler i Finland og på Island.

Utbredelse i verden forøvrig

Blåpigglav er bare kjent fra Vest-Europa og østover til Polen og Slovakia.

Forvekslingsarter

Blåpigglav kan forveksles med hovedformen av pigglav Cladonia uncialis.

Kommentarer

Blåpigglav kan forveksles med hovedformen av pigglav Cladonia uncialis. Viktigste forskjell er at blåpigglav har lukkede greinvinkler. Kjemisk skiller de seg ved at blåpigglav alltid er UV-, mangler squamatsyre, og ved å utvikle blå krystallnåler etter en tids lagring i herbariet.