Tett bestand av morknelav med forholdsvis korte, gulgrønne, sylforma podetier.

Morknelav er en forholdsvis liten begerlav. Vanligvis er podetiene ugreina, korte, stav- eller sylforma og fargen er gulgrønn. Den vokser på død ved av bartrær og er mest vanlig i kontinentale skoger. Arten har en noe østlig utbredelse.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er sylformet, tilspisset eller butte og ugreinet eller svært sparsomt greinet. De er ofte breiest ovenfor midten og blir opp til 2 cm høye. På velutviklet materiale kan smale begre forekomme, men det er ikke vanlig. Fargen er overveiende gulgrønn, men skyggeformer er oftest mer grågrønne. Overflaten på podetiene er sorediøs helt ned til basis. Basalskjellene er uanselige og sorediøse og er som oftest vedvarende.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er sjeldne. De er bleikt kjøttfargede (som kyllingkjøtt) og sitter i spissen av podetiene.

Pyknidier

Pyknidier er forholdsvis vanlige. De har bleikt kjøttfargede til brune munninger og sitter i spissen av podetiene.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD- og KC+ gulaktig. Morknelav inneholder usninsyre, barbatinsyre og 4-O-demethylbarbatinsyre.

Økologi

Morknelav vokser på død ved av bartrær og bjørk. Den er spesielt vanlig på snittflater og barkløse sideflater av råtne stubber. Arten er utbredt i åpne skogtyper, ofte blandingsskoger med gran og furu i kontinentale områder. I nord vokser den også i bjørkedominerte skoger. Morknelav er vanlig i plantefelt hvor stubbene er i middels til sein nedbrytningsfase. Den er mer sjelden på humusrik jord i åpen skogsmark eller på blokker med tynt jorddekke.

Utbredelse i Norge og Norden

Morknelav er en østlig art. Den er utbredt i innlandet østafjells, fra Aust-Agder og Telemark nordover til Finnmark. Arten er sjelden i Trøndelag og er ikke funnet i fjellet på Sør- og Vestlandet. Morknelav er også utbredt i Sverige og Finland, men mangler lengst sør. Den er ikke kjent fra Danmark og Island.

Utbredelse i verden for øvrig

Morknelav er vidt utbredt på den nordlige halvkule. Det er en sirkumpolar art med tyngdepunkt i den boreal sonen og har en kontinental tendens. Den forekommer i Europa, Asia, Nord-Amerika og sørlige Sør-Amerika.

Forvekslingsarter

Morknelav kan forveksles med blåfotlav Cladonia cyanipes og sylforma arter i brunbegergruppen, f.eks. stubbesyl Cladonia coniocraea.

Kommentarer

Morknelav kan ligne på dårlig utviklede eksemplarer av blåfotlav Cladonia cyanipes, men den er generelt slankere og høyere, rikere forgreina og vokser sjelden på død ved. Stubbesyl Cladonia coniocraea ligner også, men er generelt slankere, mer grågrønn (mangler usninsyre) og har mørkere brune pyknidier og fruktlegemer.