Gaffelreinlav er en spinkel, slank reinlavart med overveiende to- til tredelt forgreining og gulgrønn eller sjelden grågrønn farge med brunlig innslag. Den opptrer i et belte langs kysten fra Østfold til Lofoten og er et fast innslag i kystheilandskapet.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene hos gaffelreinlav er slanke, med hovedsakelig todelt og tredelt forgreining. De kan bli opp til 10 cm høye. Overflata av podetiene er filtaktig, uten bark, skjell og soredier, men som regel noe grønnflekkete pga. ujevn fordeling av algene i margsjiktet. Fargen er overveiende gulgrønn til grågrønn med noe brunaktig eller blågrønt innslag. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er forholdsvis sjeldne. De er brune, uanselige, runde og sitter som regel i grupper i greinspisser.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De er sylindriske, med brune munninger og fargeløs gelatin og sitter i greinspisser.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD+ rød og UV-. Gaffelreinlav har to kjemiske raser.

Rase 1 inneholder fumarprotocetrarsyre i tallus.

Rase 2 inneholder fumarprotocetrarsyre, usninsyre, isousninsyre.

Rase 1 tilsvarer f. ciliata mens rase 2 tilsvarer f. flavicans.

Økologi

Gaffelreinlav vokser på marka blant andre reinlavarter og moser i kystheier og på ombrotrofe myrer langs kysten. Den vokser også på berg og blokker i fattige skogtyper med furu langs kysten.

Blandet populasjon av gaffelreinlav Cladonia ciliata til høyre og fjellreinlav Cladonia mitis til venstre.

Utbredelse i Norge og Norden

Gaffelreinlav er utbredt i kystområder fra Østfold til nordlige deler av Nordland. Arten finnes også i sørlige deler av Sverige og Finland og er ellers kjent fra Danmark, Island og Færøyene.

Utbredelse i verden for øvrig

Gaffelreinlav har en ufullstendig sirkumpolar utbredelse på den nordlige halvkule med tyngdepunktet i kystnære områder. Den er kjent fra Vest-Europa, Macaronesia, Tyrkia, Himalaya, Øst-Asia, vestlige Nord-Amerika og Newfoundland. Hovedformen (f. ciliata) er begrenset til Vest-Europa og vestlige Nord-Amerika.

Forvekslingsarter

Gaffelreinlav kan forveksles med grå reinlav Cladonia rangiferina og fjellreinlav Cladonia mitis.

Kommentarer

Hovedformen, f. ciliata, mangler usninsyre og kan derfor forveksles med grå reinlav, men er generelt spinklere og med mange to-delte forgreininger og mangler atranorin. Den andre formen, f. flavicans, kan forveksles med fjellreinlav, men har som regel dominans av to-delte forgreininger og ofte en brunlig grønngul tone. Normalt er gaffelreinlav en karakteristisk reinlavart med sine slanke og spinkle podetier.