Podetier av kystreinlav som nærmer seg kvitkrull i bygning. Den er imidlertid ikke fullt så tettgreina og rund og er gjerne litt mer grålig i fargen.

Kystreinlav er en ganske tettgreina grågrønn til grågul reinlavart med mer eller mindre avrunda topper. Den vokser i løse tuer og er et vanlig innslag i kystheier, åpne, blokkrike skoger og ombrotrofe myrer i kyststrøk.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er rikt forgreina med varierende forgreining inklusive både tre- og firedelt forgreining eller gaffelgreining. Toppene er mer eller mindre avrunda med opprette eller allsidig bøyde greinspisser. Podetiene kan bli opp til 10 cm høye. Overflata av podetiene er filtaktig, uten skjell og bark. Fargen er overveiende grågrønn eller grålig, men som regel med svakt gulaktig anstrøk. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er ikke vanlige. De er brune, uanselige og sitter i små grupper i greinspisser.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og fargeløs gelatin og sitter i greinspisser.

Kjemi

Tallus reagerer K-, PD- og UV+ blåhvitt. Kystreinlav inneholder perlatolsyre og usninsyre, ofte også isousninsyre i tallus. Usninsyre forekommer ofte i lave konsentrasjoner.

Bestand av kystreinlav som nærmer seg gaffelreinlav bygningsmessig. Den er noe kraftigere og rundere i formen.

Økologi

Kystreinlav vokser oftest på tuer i ombrotrof myr langs kysten eller i lysåpne kystheier. Den vokser også i blokkrik åpen skog nær kysten.

Utbredelse i Norge og Norden

Kystreinlav er utbredt i kyst- og fjordstrøk fra Østfold til nordre del av Nordland, Lofoten, Vesterålen og Senja. Den er sjelden lenger inn i landet. Arten er også utbredt lengst sør i Sverige og Finland samt i Danmark. Kystreinlav er sjelden på Island og Færøyene.

Utbredelse i verden for øvrig

Kystreinlav har en disjunkt utbredelse på den nordlige halvkule i boreal til temperert sone. Den er kjent fra områder med oseanisk klima i Vest-Europa og Macaronesia samt fra vestlige Nord-Amerika.

Forvekslingsarter

Kystreinlav kan forveksles med kvitkrull Cladonia stellaris og fjellreinlav Cladonia mitis.

Kommentarer

Velutviklet materiale av kystreinlav kan forveksles med kvitkrull, men er aldri så tettgreina og regelmessig avrunda som den og fargen er mer grågrønn. Dårlig utviklet materiale kan forveksles med fjellreinlav og gaffelgreinlav, men skilles på UV-reaksjonen og på en tettere forgreining.

Populasjonen i vestlige Nord-Amerika har vært betraktet som en egen underart, ssp. pacifica.